JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกธุรการ
1. ควบคุมเกี่ยวกับระบบจัดเก็บเอกสารธุรการ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ 2. ควบคุมและวางแผนเรื่องการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 3. ดูแล จัดสร้าง บำรุงรักษาภูมิทัศน์โดยรวมของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- เก็บรวบรวมสถิติการทำงาน (ขาด,ลา,มาสาย)ของพนักงาน - จัดทำเอกสารประกันสังคม - จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว - วางแผนกำลังคนและสรรหาพนักงาน - งานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วงสปริง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
3 . HR Supervisorรับสมัครด่วน !
Job Scope: Responsible for supervising and monitoring the daily work of HR including aiding in problem solving solutions, coaching and counseling within the team environment. To response human resour...

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
1 อัตรา
15 มิ.ย. 62
4 . HR Section Manager (ประจำโรงงาน นิคมสินสาคร)
1.กำหนดแผนงานของแผนกบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.วางแผนและฝึกอบรมพนักงานในองค์กร , ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของการสรรหาบุคลากร 3.กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมทั้งติดตามแผนการทำงาน แ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
งานด้านบริหารงานบุคคลทั้งระบบ - งานสรรหาบุคคลากร - งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร - งานประเมินและวัดผลงาน - กิจกรรมสันทนาการ - งานสวัสดิการและผลตอบแทน

บริษัท ไทยเบอร์เนอร์ จำกัด
1 อัตรา
14 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าแผนกบุคคล
หน้าที่และความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานบุคคลทั้งระบบและงานธุรการทั่วไป หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร - วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สูงขึ้น

บริษัท ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1.บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล HRM ให้เป็นไปตามภารกิจ หรือจุดมุ่งหมายของบริษัท 1.1 งานด้านการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.2 งานด้านการสรรหา คัดเลือกพนักงาน 1.3 งานด้านสวัสดิการและเงินเดือน 1.4...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 มิ.ย. 62
8 . HR Supervisor
- รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ สรรหาว่าจ้าง ,สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ , - ดูแล/จัดทำเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
13 มิ.ย. 62
9 . รองหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ , กำกับควบคุมดูแลงานด้าน HRM ทั้งระบบ , วิเคราะห์ความจำเป็นและจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรให้สนับสนุนกลยุทธ์และ...

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
13 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ