JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1. ควบคุมดูแล และบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ 2. วางแผนและพัฒนาการฝึกอบรมพนักงาน 3. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 4. รับผิดชอบดำเนินการ...

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM,HRD)ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรและ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี - บริหารจัดการ กำกับและคว...

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท,ตามตกลง
23 พ.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ/เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการรับสมัครด่วน !
1.จัดทำค่าแรง-เงินเดือน ในโปรแกรม B-PLUS 2.ทำเรื่องแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ 3.งานด้านธุรการ

บริษัท ลี เปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
23 พ.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
ควบคุม และดูแลงานบุคคลทั้งระบบ - งานทำเงินเดือน ประกันสังคม ภงด. - งานด้านสรรหาและว่าจ้าง - งานด้านพัฒนาบุคคลากร - งานด้านแรงงานสัมพันธ์

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
5 . รองหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ , กำกับควบคุมดูแลงานด้าน HRM ทั้งระบบ , วิเคราะห์ความจำเป็นและจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรให้สนับสนุนกลยุทธ์และ...

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
23 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือน / HR senior
• งานสรรหาว่าจ้างและการคัดเลือกพนักงาน • จัดทำสถิติเงินเดือน และ สรุปเงินเดือน B Plus • งานสวัสดิการต่างๆและกิจกรรมของบริษัท • ควบคุมดูแลกฎระเบียบข้อบังคับและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ...

Topvalue Corporate ., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
23 พ.ค. 62
7 . HR Supervisor / Manager (โรงงานสมุทรสาคร)Urgently Required !
1. สรรหาบุคลากร/วางแผนกำลังคน/กุลยุทธ์/การบริหารงานบุคคล 2. ดูแลประเมินการปฏิบัติงานและตรวจค่าจ้างของพนักงาน 3. งานสวัสดิการต่างๆ 4. ควบคุมการจัดทำสถิติการมาทำงานของพนักงาน 5. งานฝึกอบรม 6. ดูแล...

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกธุรการ
1. ควบคุมเกี่ยวกับระบบจัดเก็บเอกสารธุรการ งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ 2. ควบคุมและวางแผนเรื่องการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 3. ดูแล จัดสร้าง บำรุงรักษาภูมิทัศน์โดยรวมของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
9 . ซุปเปอร์ไวเซอร์สรรหาบุคลากร ประจำยูนิคอร์ด 2
- ดำเนินงานสรรหาทั้งระบบ - วางแผนงานสรรหาบุคลากรในเชิงรุกในทุกช่องทาง - นำเสนอแผนงาน รูปแบบการสรรหาบุคลากร - ดูแลโครงสร้างและอัตรากำลังพลขององค์กร - ติดต่อ และประสานงานเอกสารแรงงานต่างด...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- เก็บรวบรวมสถิติการทำงาน (ขาด,ลา,มาสาย)ของพนักงาน - จัดทำเอกสารประกันสังคม - จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว - วางแผนกำลังคนและสรรหาพนักงาน - งานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วงสปริง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
11 . ผู้จัดการ/ธุรการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-สามารถจัดการงานบริหารบุคคลได้ทั้งระบบ -งานภาษี กองทุนทดแทน จัดหางาน เทศบาล ประกันสังคม

บริษัท รักเกียรติ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
12 . HR Supervisor
- รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ สรรหาว่าจ้าง ,สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ , - ดูแล/จัดทำเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ปฏิบัติงานโรงงานสมุทรสาคร)
1.บริหารควบคุมการดำเนินของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมาย 2.งานบริหารงานธุรการ แม่บ้าน ขับรถ รปภ. งานหอพัก 3.บริหารงานบุคคลทั้งระบบ งานสรรหา ฝึกอบรม แรงงานต่างด้าว สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ แ...

บริษัท เบส ที.เจ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000-45,000
21 พ.ค. 62
14 . ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ (HR Manager)รับสมัครด่วน !
1. กำหนดแผนงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ 2. กำกับดูแลการจัดทำแผนอัตรากำลังคนของบริษัทฯ 3. วางแผนและดำเนินการควบคุมให้มีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร ของบริษัทฯ 4. นำเสนอและ...

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกบุคคล
หน้าที่และความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานบุคคลทั้งระบบและงานธุรการทั่วไป หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร - วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สูงขึ้น

บริษัท ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ