JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
1. กำหนดนโยบาย/มาตราฐานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า/วัตถุดิบของบริษัท 2. กำหนดวิธีการปฎิบัติ การตรวจสอบคุณภาพสินค้า/วัตถุดิบ 3. วิเคราะห์ปัญหาของสินค้า หรือวัตถุดิบที่ไม่ผ่านมาตราฐานที่กำหนด/พิจารณาแนว...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
- บริหารจัดการการจัดทำแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมการตรวจสอบวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าให้ได้ความความต้องการของลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพ (ปฏิบัติงาน นาโคก)
1. สร้างระบบบริหารคุณภาพครบวงจร, ทบทวนและจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน 2. ผลักดันให้เกิดการนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 3. ติดตามและประเมินผลระบบคุณภาพภายในองค์กร และ เป็นผู้นำทีม Internal Quality Audit พร้อม...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
4 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการเตรียมวัตถุดิบ 2.วางแผนการปฏิบัติงาน 3.ควบคุมการปฏิบัติงาน 4.การสรุปรายงานการผลิต 5.อื่น ๆ ตามที่ได้้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
5 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
**ผช.หน.ฝ่าย 1 อัตรา** - วางแผนการเตรียมวัตถุดิบ - วางแผนการปฏิบัติงาน - ควบคุมการปฏิบัติงาน - ควบคุมดูแลพนักงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ - ควบคุมงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต - งา...

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพ (QC)
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC) 1. ควบคุมคุณภาพสายการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ตัดสินใจดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3. รายงานปัญหาที่พบในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา 4. ...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
20 มิ.ย. 62
8 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการผลิตในแต่ละวันเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า 2.ตรวจสอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการผลิต 3.ควบคุม กำกัลดูแลตามระบบมาตรฐานทางคุณภาพและค...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.วางแผนและจัดทำแผนการผลิตของแผนก 2.จัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้งาน 3.ความคุมปริมาณการส่งมอบและจัดการของผิดปกติหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ 4.ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพของ...

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 35,000
20 มิ.ย. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝ่ายผลิต **ด่วน ประสบการณ์สายงานอาหาร 2 ปี**
- ร่วมเตรียมการส่วนของความพร้อมเกี่ยวกับวัตถุดิบ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตต่างๆในส่วนที่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
11 . รองผู้จัดการฝ่ายผลิต **มีประสบการณ์ด้าน SNAK หรือขนมขบเคี้ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
-­ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการส่งออก ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความสอดคล้องกับจำนวนวัตถุดิบที่มีอยู่ -­ควบคุมดูแล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก/ ผู้จัดการแผนก (QC) **ประสบการณ์สายงานอาหาร**รับสมัครด่วน !
- ทวนสอบและควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุมดูแลการรับลูกค้า/external auditor ในการตรวจสินค้า - เตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร เพื่อใช้รองรับการ Audit ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกวางแผนการผลิต
-­ ดูแลการวางแผนการผลิตสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตและการจัดส่งสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ - จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าแผนกผลิต รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ คน กำลังการผลิต บาท/ชิ้น 2. ควบคุมกระบวนการผลิต ผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน (Yield) 3. ควบคุมการใช้ เก็บวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน 4. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำห...

บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูแล การปฏิบัตงานของพนักงาน 2. เบิกวัตถุดิบ เช็คสต๊อกวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตของแผนก 3. ตรวจสอบคุณภาพขนม 4. ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงานภายในแผนก ตรวจเช็คการมาปฏิบัติงานของพนักงาน 5. ตร...

บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน สามารถต่อรองได้ ขึ้นกับประสบการณ์การทำงาน
20 มิ.ย. 62
16 . Supervisor ฝ่ายผลิต
ควบคุมดูแลงานในฝ่ายผลิต

N&N FOODS CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
17 . ผู้จัดการแผนกผลิต
1. วางแผนกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดยอดการสูญเสียจากการผลิต 3. ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตที่ได้มีการปรับปรุง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่...

N&N FOODS CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
18 . QA Manager / สมุทรสาคร / พลาสติก / 50-70k (E)
1.จัดทำนโยบายและดัชนีชี้วัด (KPI) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนกลยุทธ์ด้านควบคุมและประกันคุณภาพ รวมถึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 2.บริหาร ควบคุม ติดตาม ...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000-70,000 บาท
20 มิ.ย. 62
19 . หัวหน้าแผนกบรรจุภัณฑ์ (บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และผลักดัน งานบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้าให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป้าหมายการทำงานที่กำหนด ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
20 . หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์ไก่
1.1 รับนโยบายการผลิตจากผู้บังคับบัญชา มาจัดงาน วางแผนล่วงหน้าก่อนผลิต สั่งงาน การวางแผนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 1.2 ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานที่ตนเองรับผิดชอบทั้งหมดให้เป็นไปตาม Work Instruction ...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ