JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร QA/QE (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ 2. Newmadel

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
2 . วิศวกรการผลิต
1.กำกับดูแลประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลิตภาพ (Productivity) ของกระบวนการผลิต และการทำงานของเครื่องจักร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ำหนด 2.จัดทำมาตรฐานการผลิต, การควบคุมคุณภาพ และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน...

บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
3 . Process Improvement ประสบการณ์อุตสาหกรรมอาหาร 3 ปี**รับสมัครด่วน !
-ร่วมจัดทำแผน วิธีการปฏิบัติงานของแต่ละระดับ วางแผนกำลังคนและเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ ingredient พร้อมทั้งการจัดทำ WI และ Training ให้กับไลน์การผลิต-ร่วมจัดเตรียมความพร้อ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62

บริษัท สันต์ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
5 . วิศวกรโรงงาน
1. รับผิดชอบต่อการทำงานของเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆให้ได้ในปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. วางแผนงานซ่อมบำรุงและปฏิบัติให้ได้ตามแผน พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณปร...

บริษัท สยามโพลีเน็ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
23 ก.ค. 62
6 . วิศวกรโรงงาน
1. จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/ระบบบำบัดน้ำเสีย/หม้อไอน้ำ 2. ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร 3. ควบคุมดูแลเครื่องจักรไม่ให้เกิด Break Down 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจัก...

บริษัท บี.เค.วาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62

บริษัท ธีรวัฒน์ (พูม่า) เครื่องอัดลม จำกัด
22 ก.ค. 62
8 . วิศวกรผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Model Engineer)
1. ทำการทบทวนผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทำการผลิตงานตัวอย่างให้ได้ตามความต้องการ 2. วางแผนการผลิตงานตัวอย่างเพื่อให้ได้คุณภาพงานตามความต้องการและตรงต่อ เวลาที่กำหนดส่ง 3. ทำการจัดหาวัตถุดิบ แม่พิมพ์ อุ...

บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000
17 ก.ค. 62
9 . R&D Engineerรับสมัครด่วน !
1.ดูแลและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ 2.จัดเก็บและควบคุมข้อมูลของสินค้า 3.วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับสินค้า 4.หาสาเหตุ วิธีแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น 5.ใช้โปรแกรม AI/โฟโตช๊อบได้ ได้ 6.ปฏิบัติงานที...

KBF Interpack Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ