JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดมาตาฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด 2.รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานความปลอดภัย และป้ายเดือน สัญญลักษณ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบความปลอดภัย 3.ดูแลและควบคุมผู้รับเหมาช่วงและ...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62

บริษัท บางกอกพลาสแพ็ค 99 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)
- อบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน - บริหารและดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุ - ...

บริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
1. ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในองค์กร และรายงาน จปว. 2. งานด้านกฎหมายความปลอดภัย 3. ข้อกำหนด Iway Standard 4. ประชุมและติดตามงานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 5. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกหน่วยความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ (สาขาสมุทรสาคร)
1.ควบคุม จัดการ จัดกิจกรรม จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ทำงาน และสภาพแวดล้อม ภายในบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ 2.วางแผนการตรวจตรา และประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุตามสถานที่ทำงาน และจุด...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิคขั้นสูง
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรกรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย ตรวจวัดและประเมินสถาพแวดล้อมในการทำงาน , ประสานงานกับพนักงานและแนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภั...

บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
7 . วิทยากร Safety
1. จัดทำหลักสูตร การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2. เป็นวิทยากรสอนด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานและหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย 3. ออกแบบหลักสูตรการสอนให้เหมาะสมกับยุคสมัย

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
17 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประกาศ เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2. ประสานงานนำส่งตัวพนักงงานไปสถานพยาบาล กรณีอุบัติเหตุ / เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 3. ตรวจสอบหาสาเหตุ การประสบอันตรายเจ็บป่วย...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.ดูแลงานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในโรงงาน 2.ร่วมวิเคราะห์งานกับหน่วยงานเพื่อหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน การจัดทำ JSS 3.การสอบสวนอุบัติเหตุ และการหาแนวทางป้องกันการเกิ...

Siam Rubber Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ศูนย์มหาชัย))
1.การจัดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.การปฏิบัติงานให้เป็นไปในตามกฎหมาย 3.การประเมินความเสี่ยง 4.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
ดูแล-สำรวจความปลอดภัย ภายในบริเวณโรงงาน ปรับปรุงพัฒนา พื้นที่เพื่อให้สอดคล้อง เอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ จป.

บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
12 . จป.วิชาชีพ/เจ้าหน้าที่จัดเก็บสินค้าคงคลัง
ปฎิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งหมด ปฏิบัติงานตาม JD ของ จนท.จัดเก็บสินค้าคงคลัง อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา

บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (ประจำที่ โรงงานสมุทรสาคร)
- รับผิดชอบงานในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย - จัดทำรายงาน และดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคั...

บริษัท ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จำกัด
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ หรือตามที่ตกลงกัน
16 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย/จัดทำรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย/จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องให้ทางราชการ 3.ตรวจว...

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 62
15 . จป.วิชาชีพ
ทำหน้าที่จป.วิชาชีพ สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท โพลี พลาส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
ดูแลงานความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักของจป.วิชาชีพ

บริษัท รับเบอร์โซล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 62
17 . จป.เทคนิค ( Safety Site ) รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางาน อย่างปลอดภัย ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย...

LeKise Lighting Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
15 ส.ค. 62
18 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ )
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งาน รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3.ตรวจประเมินการปฏิบััติการของสถานประกอบการใ...

บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด
1 อัตรา
15 ส.ค. 62

บริษัท ไอ ที เอส แอดวานซ์ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
14 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย • ปร...

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 ส.ค. 62
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ