JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . GA OfficerUrgently Required !
1. Book golf, restaurant, and air ticket as requested from expat. 2. Apply visa and work permit, 90 days report. 3. Control Manager's driver and car maintenance. 4. Arrange for welcoming customers ...

Alinco Group (Thailand)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 (ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
เงินเดือน Company Structure
19 มิ.ย. 62
2 . เลขานุการ (กรรมการผู้จัดการ)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งที่ 1 (เลขานุการภายในสำนักงาน) รับผิดชอบ:ดูแลตารางนัดหมาย,ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท,จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ ตำแหน่งที่ 2 (เลขานุการภายนอกบริษัท) รับผิดชอบ:ปฏิบัติงานได้ตามตารางนัดห...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
3 . เลขานุการ รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานส่วนตัวของผู้บริหาร เช่น การนัดหมาย จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินและดูแลแม่บ้านผู้บริหาร - ประสานงาน ติดตามงานและตรวจสอบงานแทนผู้บริหาร - จัดเก็บเอกสารและรายงานของผู้บริหาร - จัดทำรายงานต่าง...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
4 . เลขานุการบริษัทฯ
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ กำหนด - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกตามกฎะเบียบข้อบังคับต่างๆ กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง - จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ ค...

บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
5 . เลขานุการฝ่ายขายและการตลาด
1.จัดตารางนัดหมายการประชุม ทำบันทึกการประชุมให้กับผู้บริหาร 2.ตรวจสอบและคัดกรองเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอเซ็นต์อนุมัติ 3.จัดตารางการเดินทางของผู้บริหาร ทั้งการจองตั๋วเครื่องบินและจองห้องพัก 4.จัดเร...

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
6 . Secretaryรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลตารางนัดหมายของ VP 2.ประสานการจองโรงแรม / คนขับรถ / เรื่องเอกสารส่วนตัวต่างๆที่เป็นของ VP 3.ควบคุมตารางห้องประชุมที่อยู่ในส่วนรุบผิดชอบ 4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอ VP เซ็นอนุม...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
7 . ล่ามภาษาจีน
ทำหน้าที่ในการแปลเอกสารไทยเป็นจีน และ จีนเป็นไทย ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นล่ามแปลภาษา รวมทั้งงานเลขาบางส่วนให้กับผู้บริหารชาวไต้หวัน

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
8 . เลขาผู้จัดการรับสมัครด่วน !
1. รับอีเมล์ ตอบอีเมล์ เป็นภาษาอังกฤษ 2. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 3. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ผู้จัดการ 4. ทำเอกสารต่างๆ

บริษัท สันต์ไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
9 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ร่างเอกสาร หรือจดหมายต่าง ๆ ของผู้บริหาร - จัดทำรายงาน พิมพ์งาน สถิติข้อมูลต่าง ๆ ของผู้บริหาร - เตรียมและจดการประชุมของผู้บริหารในแต่ละวาระ - ประสานงานและติดตามงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และที่...

บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 23,000.- บาท
19 มิ.ย. 62
10 . เลขานุการผู้บริหาร
1.ปฎิบัติหน้าที่การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและประชุมผู้ถือหุ้น 2.ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติที่ประชุมคณะ...

บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด (Pantainorasingh Manufacturer Co.,Ltd.)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
11 . เลขานุการ
- ดูแลรับผิดชอบหนังสือหรือจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ เข้า-ออก - จัดทำเอกสารและประสานงานกับส่วนเกี่ยวข้องกับนายจ้าง - โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์ - ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้นายจ้าง - ช...

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
18 มิ.ย. 62
12 . Personal Assistant to MD
esponsibilities: Day to day diary management, Manage all forms of incoming and outgoing communication Analyze incoming and outgoing communication, submissions and reports and prepare and co-ordi...

Wilsonart (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
1 อัตรา
เงินเดือน xxxxxx
18 มิ.ย. 62
13 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เตรียมเอกสารการประชุม - ทำงานเอกสารต่างๆ - ติดตามผู้บริหารภา...

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
14 . เลขา
*ติดตามและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา *สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี *สามารถใช่ภาษาจีนได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

SIAM FAMOUS CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ็็ตามข้อตกลง
18 มิ.ย. 62
15 . ธุรการ เลขานุการผู้บริหาร
- ติดต่อประสาน รับโทรศัพท์ อีเมล และตอบรับงานกับหน่วยงานต่างๆ - รับเรื่องแทนผู้บริหาร กรองข้อมูลก่อนถึงผู้บริหาร - จัดทำสรุปรายงานต่างๆเพื่อนำเสนอแทนผู้บริหาร - งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ...

บริษัท เจ เอส เมคคานิค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
16 . เลขานุการ
1. จดรายงานการประชุมให้ผู้บริหารรับทราบ 2. ติดตามงานที่ผู้บริหารให้รับผิดชอบ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 3. จัดตารางนัดหมายให้ผู้บริหารทุกครั้ง 4. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
17 . เลขานุการ
- รับผิดชอบการจัดตารางงาน และ การประชุม - จัดเอกสารการประชุม - บันทึกเอกสารการประชุม - เก็บเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูไนเต็ด ซี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน / เลขานุการ
1.ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก 2.สามารถ ประสานงานกับภายนอกแทนผู้บริหารได้ 3.ตรวจสอบงาน และส่งรายงานต่อผู้บริหาร 4.จดบันทึกการประชุม 5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ++บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ
13 มิ.ย. 62
19 . เลขานุการผู้บริหารฝ่ายตลาด
1. จัดทำบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่าง ๆ ทำสถิติ แผนงาน แผนภาพ ตลอดจน สามารถวางรูปแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน 2. เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ 3. ช่วยวางระเบียบต่าง ๆ และตรวจตราความเ...

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
13 มิ.ย. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ