เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาสุรินทร์
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
20 ม.ค. 62
2 . จนท.ตรวจสอบการเติมเงิน รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ เช็คสถานะการเติมเงินของลูกค้า - จัดทำรายงานประจำวัน และเติมเงินให้ลูกค้า - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ 4 วันได้ - ทำงานระบบ 3 กะๆละ 10 ซม.

PASUGA STUDIO CO., LTD
10 อัตรา
เงินเดือน รายได้โดยเฉลี่ย วุฒิ ปวส. รวม 16,000 บาท วุฒิป.ตรี รวม18,000 บาท
19 ม.ค. 62
3 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
1.บริหารจัดการโครงการ แก้ปัญหางาน ควบคุมงบประมาณ ความก้าวหน้าของงาน 2.ดูแล ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง 3.วางแผน และบริหารจัดการงานแต่ละโครงการ ให้บรรลุผลตามแผนงานที่กำหนดทั้งใน...

Taweechai Perfect Builder Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
4 . BRANCH SALES MANAGER (Surin Branch)Urgently Required !
- Responsible for all operations of the branch both sales and services. - Developing business plan for Branch Operation in accordance with company goal and strategy. - Ensuring that revenue target o...

Uawithya Machinery Co., Ltd.
1 อัตรา
18 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่สต๊อกสินค้า (สาขาสุรินทร์)
- รับผิดชอบระบบงานสต็อกสินค้าและคลังสินค้า เช่น การเบิก-จ่าย สต๊อกและคลังสินค้า รวมถึงหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PSI Corporation Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่น
18 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
-สามารถใช้โปรแกรม Indesing Photoshop และ IIIustrator ได้เป็นอย่างดี -รักการออกแบบ อยากสร้างสรรค์งานออกแบบของตนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ -สามารถปิดจ๊อบและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ -ชอบการอ่านหนังสือ แ...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
7 . วิศวกรหม้อไอน้ำ
1. คุณภาพของผลงานที่ผลิต : เครื่องจักรทำงานได้ตามมาตรฐานกำหนด โดยมีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงระบบ ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น / 2. แผนการดำเนินงาน : วางแผนงานซ่อมบำรุงตามช่วง...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
8 . วิศวกรลูกหีบ
บริหารจัดการงานภายในสังกัดโดยการวางแผน, ควบคุม, ตรวจสอบ, แก้ไข, การหีบอ้อยและการซ่อม : หีบอ้อยได้ตามค่าการควบคุม / ซ่อมบำรุง ตามช่วงเวลาที่กำหนด / ซ่อมบำรุงเมื่อเสียและควบคุมกา...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
9 . วิศวกรซ่อมบำรุง
1. ประสิทธิภาพเครื่องจักร (เครื่องจักรที่รับผิดชอบทั้งหมด) : เพื่อให้งานซ่อมบำรุงที่วางไว้และทำงานซ่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องจักรที่ทำการซ่อม กำลังคนในฤดูซ่อมบำรุ...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่มาตรฐานระบบงาน
1.ควบคุม และพัฒนาระบบเอกสาร : สำรวจเอกสารตามหน่วยงานในองค์กรเพื่อให้มีความสอดคล้องกันตามมาตรฐานระบบได้รับรองมา และควบคุมเอกสารได้ตามเป้าหมาย โดยมีหน้าที่พัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบประกันคุณภาพและปร...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่มาตรฐานระบบงาน
1.ควบคุม และพัฒนาระบบเอกสาร : สำรวจเอกสารตามหน่วยงานในองค์กรเพื่อให้มีความสอดคล้องกันตามมาตรฐานระบบได้รับรองมา และควบคุมเอกสารได้ตามเป้าหมาย โดยมีหน้าที่พัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบประกันคุณภาพและปร...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่การตลาด
รับผิดชอบในการสำรวจตลาด หาแนวคิดใหม่ๆ ประสานงานร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายผลิตในการผลิตสินค้าใหม่รวมถึงการวางแผนการออกสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้แก่บริษัทและเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
13 . ผู้จัดการส่วนควบคุมและตรวจสอบระบบบริหาร
1. ดำเนินและควบคุมแผนงานประจำปีของส่วนงานและบริหารงานให้เป็นไปตามแผน 2. ประธานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Committee) 3. ประเมิน Internal Audit Committee และวิเคราะห์ผลงานของที...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัยเสน...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
15 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
1.ควบคุมการคัดแยกขยะที่ถูกประเภท : ความสะอาดในพื้นที่บริษัทฯ โดยมีหน้าที่ควบคุมดูแลการคัดแยกขยะอันตราย, ขยะรีไซเคิลหรือขยะทั่วไป 2.ควบคุมดูแลการดับกลิ่นเหม็นของน้ำเน่าเสียและการปรับสภาพน้ำ : ความ...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
16 . วิศวกรซ่อมบำรุง
1.ประสิทธิภาพเครื่องจักร (เครื่องจักรที่รับผิดชอบทั้งหมด) : เพื่อให้งานซ่อมบำรุงที่วางไว้และทำงานซ่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เครื่องจักรที่ทำการซ่อมกำลังคนในฤดูซ่อมบำรุงและผลิต / ให้คำปรึกษาและชี้แ...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
17 . วิศวกรไฟฟ้า
ดูแลระบบไฟฟ้าให้เป็นปกติ : ระบบไฟฟ้าปกติ โดยมีหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าทั่วโรงงานและศูนย์ส่งเสริมต่างๆ / ซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้า / บริการด้าน สาธารณูปโภค / ตรวจสอบค่าที่บันทึก / ค...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลของกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ำตาลทรายดิบ ปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อนของกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
19 . ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
1.ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัทงานระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น FSSC 22000,ISO 14000 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.วิจัยและค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ หรือต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ 3.วิเคราะห์และวางแผนกล...

บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
20 . รับสมัครด่วน!! Sale Manager ประจำจังหวัดสุรินทร์ โคราช ชัยภูมิ บุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
- ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ทีมขาย เพื่อนคู่ค้าในเรื่องต่างๆ เช่นวางแผนการขาย ,การเพิ่มยอดขายการขยายฐานลูกค้า และการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลให้ได้ตามเป้าหมาย - จัดทำแผนการตลาดในพื้นที่ เพ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
โคราช 2 อัตรา สุรินทร์ 1 อัตรา ชัยภูมิ 1 อัตรา บุรีรัมย์ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ