เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Customer Development Manager สาขาหนองบัวลำภู
Role & Responsibility • Plan, organize, and develop customer status by understanding customer demands to identify the business opportunity with Makro. • Improve top and bottom line by customer group...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
20 ส.ค. 61
2 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขาหนองบัวลำภู
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
20 ส.ค. 61
3 . สัตวบาลรับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแลการจัดการกระบวนการผลิตสุกร ให้เป็นไปตามนโยบาย ของบริษัท

บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
20 ส.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
1. เจ้าหน้าที่ QA - ต้องมีประสบการณ์ทำงานทางด้านควบคุมและประกันคุณภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่า 2 ปี (มีใบผ่านงาน) -ปฎิบัติกิจงาน หรือภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุณคุณภาพ...

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ส.ค. 61
5 . ผจก.แผนกบัญชีสรรพากร /เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
งานบัญชี - ให้คำปรึกษา แนะนำด้านบัญชี การจัดเก็บ และรวบรวมเอกสารทางบัญชี - จัดทำสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ได้แก่ รายงานลูกหนี้คงเหลือ , ราย...

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ส.ค. 61
6 . พนักงานทะเบียน ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- ประสานงานขนส่งจังหวัด เรือ่งงานทะเบียนรถจักรยานยนต์ - เช็คเอกสารงานทะเบียน กับขนส่ง กับลูกค้า ,ชุดจดทะเบียน , ชุดโอนเอกสาร - งานติดตามเอกสารทะเบียน คีย์ข้อมูลงานทะเบียนรถจักรยานยนต์ - ตรวจสอบเอกส...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+เบี้ยขยัน
20 ส.ค. 61
7 . นิติกร ประจำโซนจังหวัดหนองบัวลำภู
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของพนักงานเร่งรัดหนี้สิน,เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหาในการชำระค่างวด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยง...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
เงินเดือน 12,000+ค่าคำแหน่ง+ค่าฝีมือ+ค่าคอมมิชชั่น
20 ส.ค. 61
8 . ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
1. ลงโปรแกรมให้ลูกค้า 2. สอนการใช้งานโปรแกรมให้ลูกค้า 3. ติดตามวิเคราะห์แก้ปัญหางานให้ลูกค้า 4. เยี่ยมลูกค้า 5. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เวิร์คคอม อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท (ไม่รวมคอมมิชชั่น)
20 ส.ค. 61
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(วิชาชีพ)
-วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนการดำเนินงานในด้านความปลอดภัย, อาชีวอนามัย, สิ่งแวดล้อมภายใน-ภายนอก รอบ ๆ โรงงาน -จัดทำหลักสูตร และตารางการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับแผนงานด้านความปลอดภัย ตามนโยบายของบริษ...

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 ส.ค. 61
10 . หัวหน้าฝ่ายขาย ประจำสาขาหนองบัวลำภู/สาขาบ้านผือ
1.วิเคราะห์ยอดขาย ค่าใช้จ่าย ตลาด คู่แข่ง และผู้บริโภค เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการขาย 2.ควบคุม และดูแลยอดขาย เพื่อให้ลรรลุเป้าหมาย และแผนงานที่วางไว้ 3.จัดการสินค้าให้หมุนเวียนอยู่เสมอ เพื่อไ...

บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด (เบสท์โฮม)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 61
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.มีความสามารถด้านวางแผนการตลาด 2.เข้าใจแผนการตลาด CRM และ CSR เป็นอย่างดี 3.มีทักษะประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดี 4.สามารถลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย เพื่องานด้านการตลาดได้ 5.เ...

บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด (เบสท์โฮม)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 61
12 . โปรแกรมเมอร์
1.รับผิดชอบงาน IT โดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร และสอดคล้อง กับระบบ และวิวัฒนาการของ IT ในการใช้อุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆ และเพื่อ Support ผู้ใช้งานด้านข้อมูล และเอกสารต่างๆ เพื่อ...

บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด (เบสท์โฮม)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 61
13 . หัวหน้าแผนกแผนกจัดซื้อ ประจำสาขาหนองบัว
1.ควบคุม และดูแลกระบวนการงานจัดซื้อ ให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุม และตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ 3.ควบคุม ดูแลกระบวนการ การสรรหาผู้ขาย รายใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผู้ขายที่ดี มีคุณภาพและหลากหลาย เพื่อ...

บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด (เบสท์โฮม)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 61
14 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
-วางแผนงานการซ่อมบำรุงประจำปีและจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)  - วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรภายในโรงงาน - ควบคุม ,สั่งการ และติดตามประเมินผลการซ่อมบำรุงเครื่องจัก...

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
16 ส.ค. 61
15 . ผู้ชำนาญการ ส่วนกลยุทธ์องค์กร
ดำเนินการปรับปรุง วิเคราะห์ระบบงานด้านนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติและกลยุทธ์องค์กร จัดทำภาพวิเคราะห์และความเชื่อมโยงของเป้าหมายงานในแต่ละระดับ (ระดับพนักงาน ระดับฝ่าย ระดับองค์กร) และสามารถนำไปสู่การกำหนดแผน...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
15 ส.ค. 61
16 . หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเป็นแปลงพันธุ์อ้อยขยายสู่เกษตรกร 2.ควบคุมดูแลการผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมถึงการอนุบาลกล้าอ้อยให้มีปริมาณและคุณภาพ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ส.ค. 61
17 . ช่างเทคนิคไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าตามแบบให้สอดคล้องตามระเบียบที่กำหนด - ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนงานของแผนก - บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สอดคล้องตามแผนงานของแผนก - จัดทำการบันท...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ส.ค. 61
18 . นิติกรรับสมัครด่วน !
1.ดูแลด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯและเอกสารสัญญาต่างๆของบริษัท 2.จัดทำสัญญาต่างๆของบริษัท 3.เจรจาไกล่เกลี่ยหาข้อยุติกับคู่ค้าหรือชาวและลูกค้าที่มีข้อพิพาทกับทางบริษัทฯ 4.ติดตามลูกหนี้หลังมีคำพ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ส.ค. 61
19 . ช่างเครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
- รับแผนงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งงานระบบคอนโทรลออโตเมชั่น ภายในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ เครืองมือต่าง ๆ ภายในแผนก ให้อยู่ใ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
14 ส.ค. 61
20 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมรับสมัครด่วน !
- จัดประชุม ประชาสัมพันธ์ นโยบายของโรงงาน ชักชวนเกษตกรให้เข้าร่วมโครงการปลูกอ้อย ให้ได้จำนวนพื้นที่ตามเป้าหมายที่ได้รับมา -สำรวจพื้นที่แปลงปลูกใหม่ ที่ชาวไร่ประสงค์จะนำเข้าร่วมโครงการ สำรวจ ข้อมูลพ...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท + คอมมิชชั่น
14 ส.ค. 61
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ