JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนก TPM (อำนาจเจริญ)
•ควบคุม ดูแล การจัดทำระบบ TPM ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล •ควบคุม ดูแล การบริหารระบบ SAP-PM ให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล •เข้าศึกษา และ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำรายงาน/โครงการแก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงส้ราง
18 พ.ค. 62
2 . หัวหน้ากะวางแผน (มิตรอำนาจเจริญ)
•ปฏิบัติงานการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง และ ตรงตามกำหนดส่งมอบ •ประสานงานกับ ผู้รับเหมาบรรทุก เพื่อแจ้งสถานที่ และ ปริมาณในการจัดส่งสินค้า •มอบหมายงานในระบบ LMS/ ติดตามรถบรรทุกรับน้ำตาล •ออกใบสั่ง-ส่ง ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครวสร้าง
18 พ.ค. 62
3 . หัวหน้ากะห้องชั่ง (มิตรอำนาจเจริญ)
•ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและให้ได้น้ำหนักมาตรฐานที่ถูกต้อง •ควบคุม ดูแล การชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำตาล / โมลาส/กากอ้อยและวัตถุดิบอื่นๆ ทั้งรับเข้า –จ่ายออก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 พ.ค. 62
4 . หัวหน้าบัญชี (อำนาจเจริญ)
•ควบคุม ดูแล การบันทึกบัญชี ทั้งด้าน รับ- จ่าย ทั้งหมดของโรงงานให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป •ควบคุมการปิดงบการเงินประจำเดือนให้ถูกต้องและทันเวลา •ควบคุมและติดตามการจัดทำงบประมาณทั้งหม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (อำนาจเจริญ)
•จัดสวัสดิการของพนักงานด้านโรงงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ •ดำเนินการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ด้านโรงงาน •สื่อสารแนวปฏิบัติ สวัสดิการ ให้พนักงานด้านโรงงานได้รับทราบและเกิดความเข้าใจ •จัดกิจกรรมพนักงาน...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 พ.ค. 62
6 . หัวหน้ากะคลังสินค้าและจัดส่ง (มิตรผลอำนาจเจริญ)รับสมัครด่วน !
•ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและให้ได้น้ำหนักมาตรฐานที่ถูกต้อง •ควบคุม ดูแล การชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำตาล / โมลาส/กากอ้อยและวัตถุดิบอื่นๆ ทั้งรับเข้า –จ่ายออก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 พ.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ