JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (อุบลราชธานี)
บริหารงานขายในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย, บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย, ทำงาน 6 วัน ประจำสำนักงานขาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
19 มี.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนก TPM (อำนาจเจริญ)
•ควบคุม ดูแล การจัดทำระบบ TPM ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล •ควบคุม ดูแล การบริหารระบบ SAP-PM ให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล •เข้าศึกษา และ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำรายงาน/โครงการแก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงส้ราง
13 มี.ค. 62
3 . หัวหน้ากะวางแผน (มิตรอำนาจเจริญ)
•ปฏิบัติงานการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง และ ตรงตามกำหนดส่งมอบ •ประสานงานกับ ผู้รับเหมาบรรทุก เพื่อแจ้งสถานที่ และ ปริมาณในการจัดส่งสินค้า •มอบหมายงานในระบบ LMS/ ติดตามรถบรรทุกรับน้ำตาล •ออกใบสั่ง-ส่ง ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครวสร้าง
13 มี.ค. 62
4 . หัวหน้ากะห้องชั่ง (มิตรอำนาจเจริญ)
•ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและให้ได้น้ำหนักมาตรฐานที่ถูกต้อง •ควบคุม ดูแล การชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำตาล / โมลาส/กากอ้อยและวัตถุดิบอื่นๆ ทั้งรับเข้า –จ่ายออก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า(อำนาจเจริญ)
•วางแผน และกำหนดแนวทางงานซ่อมบำรุงรักษา และงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า •สั่งการและควบคุมงานที่วางแผนไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย •ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา •ควบคุมงบประมาณการปรับปรุง และซ่อม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 มี.ค. 62
6 . หัวหน้าบัญชี (อำนาจเจริญ)
•ควบคุม ดูแล การบันทึกบัญชี ทั้งด้าน รับ- จ่าย ทั้งหมดของโรงงานให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป •ควบคุมการปิดงบการเงินประจำเดือนให้ถูกต้องและทันเวลา •ควบคุมและติดตามการจัดทำงบประมาณทั้งหม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่เครื่องมือควบคุม (อำนาจเจริญ)
•ควบคุมดูแลงาน และปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามแผนงานตรวจซ่อมบำรุง และปรับปรุงระบบควบคุม/ อุปกรณ์เครื่องมือวัดให้เป็นไป และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย •ควบคุมดูแลงาน และการปฏิบ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 มี.ค. 62
8 . นิติกร (อำนาจเจริญ)
•ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้กับด้านโรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง •ดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายให้กับด้านโรงงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง •ตรวจสอบและจัดทำสัญญาและนิติกรรมต่างๆ •ดำเนินคดี...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 มี.ค. 62
9 . หัวหน้ากะคลังสินค้าและจัดส่ง (มิตรผลอำนาจเจริญ)รับสมัครด่วน !
•ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและให้ได้น้ำหนักมาตรฐานที่ถูกต้อง •ควบคุม ดูแล การชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำตาล / โมลาส/กากอ้อยและวัตถุดิบอื่นๆ ทั้งรับเข้า –จ่ายออก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 มี.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ