JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Mechanical Engineer Supervisor
1. ดูแลงานซ่อมบำรุง จัดทำและติดตามแผนงาน PM,CM(Total Productive Maintanance) ของเครื่องจักรในโรงงาน 2. ศึกษา ออกแบบ กำหนด Specification มนส่วนของโครงการซ่อม สร้าง ดัดแปลงแก้ไข เครื่องจักรและอุปกรณ์ ...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 40,000 บาท
17 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.สามารถควบคุมดูแลสถานีไฟฟ้า 115KV ซึ่งจ่ายไฟ 22 KV ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงระบบControl Motor 2.จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงร่วมกับหน่วยงาน PM 3.ควบคุมปัญหาการเกิด Break Down ของเครื่องจักรให้อยู่ในเกณฑ์...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรชลประทาน
1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 2.จัดหาแหล่งน้ำ งานเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรให้กับชาวไร่ (อ้อย) 3.ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบส่งน้ำ กระจายน้ำ 4.วางแผน ประสานงาน และควบคุมโครงการจัดหาแ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเคมี วิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสาหการ
-การรับผิดชอบด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตามสายวิชาชีพ ++ วิศวกรไฟฟ้า ++ วิศวกรเคมี ++ วิศวกรเครื่องกล ++ วิศวกรอุตสาหการ -การปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิศวกรรมตามสายอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -การควบคุ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
4 อัตรา
17 มิ.ย. 62
5 . วิศวกร QA
1.วางแผนและจัดทำมาตรฐานการควบคุมกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ 2.ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการ วิเคราะห์สาเหตุ และติดตามปัญหา 3.จัดทำรายงานวิเคราะห์แนวโน้มผลการควบคุมกระบวนการ (เชิงสถิติ) รวมทั้งพัฒนาระบบงาน เพ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ