JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักเคมี
1. วิเคราะห์และสำรวจข้อมูล ปริมาณการใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เพือ่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณในกระบวนการควบคุมคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. จัดทำแผนวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านเคมีและจัดเตรียมแบบฟอ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
2 . Management Trainee
โครงการพัฒนาและสร้างกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนาระบบงาน และประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น Innovation , Knowledge Management , Process Improvement , System Development และโครงการอื่นใน Organiza...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
3 . วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเคมี วิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสาหการ
-การรับผิดชอบด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตามสายวิชาชีพ ++ วิศวกรไฟฟ้า ++ วิศวกรเคมี ++ วิศวกรเครื่องกล ++ วิศวกรอุตสาหการ -การปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิศวกรรมตามสายอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -การควบคุ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
4 อัตรา
20 พ.ค. 62
4 . วิศวกร QA
1.วางแผนและจัดทำมาตรฐานการควบคุมกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ 2.ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการ วิเคราะห์สาเหตุ และติดตามปัญหา 3.จัดทำรายงานวิเคราะห์แนวโน้มผลการควบคุมกระบวนการ (เชิงสถิติ) รวมทั้งพัฒนาระบบงาน เพ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
5 . Mechanical Engineer Supervisor
1. ดูแลงานซ่อมบำรุง จัดทำและติดตามแผนงาน PM,CM(Total Productive Maintanance) ของเครื่องจักรในโรงงาน 2. ศึกษา ออกแบบ กำหนด Specification มนส่วนของโครงการซ่อม สร้าง ดัดแปลงแก้ไข เครื่องจักรและอุปกรณ์ ...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 40,000 บาท
17 พ.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Mgr.)
ดูแล ควบคุม กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้ บริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับระบบบริหารสากลของบริษัทฯ ได้แก่ ISO9000, ISO14000, OHSAS18000, ISO22000 ฯลฯ รวมทั...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ค. 62
7 . SOURCING SUPERVISORรับสมัครด่วน !
วางแผน กำกับ ดูแล การหาวัตถุดิบ(มันสำปะหลัง)เข้าโรงงาน คัดเลือก และประเมินผลผู้ขายวัตถุดิบ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท/ตามประสบการณ์
17 พ.ค. 62
8 . CSR SUPERVISOR - ประจำที่ จ.อุทัยธานี(ด่วน)รับสมัครด่วน !
วางแผนและดำเนินงานด้านกิจกรรมรวมถึงการจัดเตรียมข้อมูล - ดูแลประสานงานกิจกรรม 5 ส. ,Kaizen,QCC,KPI - ดูและประสานงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตของบริษัทฯ --วางแผนและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมเพื่อสังค...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ