เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน(ประจำโรงงาน จ.อุทัยธานี)
- งานซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในโรงงาน/สำนักงาน

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
18 ม.ค. 62
2 . Management Trainee
โครงการพัฒนาและสร้างกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนาระบบงาน และประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น Innovation , Knowledge Management , Process Improvement , System Development และโครงการอื่นใน Organiza...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
3 . หัวหน้าส่วนสินเชื่อ
1.วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง ใบคำขอสินเชื่อเงินส่งเสริม/เงินโครงการ/เงินรับค่ารแรง/เงินชลประทาน สินค้าและบริการอื่น ๆ รวบรวมให้คณะกรรมการสินเชื่ออนุมัติ โดยอยู่ภายใต้นโยบายหรือข้อกำหนดของบริษัท 2....

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
4 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคารและระบบรวบรวมน้ำเสีย - การออกแบบควบคุมระบบผลิตน้ำอุปโภคบริโภค ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบควบคุม มลพิษอากาศและเสียง และระบบการจัดการขยะมูลฝอย - การวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแว...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
5 . วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเคมี วิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสาหการ
-การรับผิดชอบด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตามสายวิชาชีพ ++ วิศวกรไฟฟ้า ++ วิศวกรเคมี ++ วิศวกรเครื่องกล ++ วิศวกรอุตสาหการ -การปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิศวกรรมตามสายอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -การควบคุ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
4 อัตรา
18 ม.ค. 62
6 . ผู้จัดการแผนกบัญชี
ตรวจสอบและสรุปชั่วโมงการทำงานและผลผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างทำ ต้นทุนหลังปิด Job ทำรายงานต้นทุนหลังการขาย ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
17 ม.ค. 62
7 . วิศวกรไฟฟ้า
1.สามารถควบคุมดูแลสถานีไฟฟ้า 115KV ซึ่งจ่ายไฟ 22 KV ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงระบบControl Motor 2.จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงร่วมกับหน่วยงาน PM 3.ควบคุมปัญหาการเกิด Break Down ของเครื่องจักรให้อยู่ในเกณฑ์...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ Improvment Supervisor
- กำหนดแนวทาง ศึกษาความเป็นไปได้ และเสนอแนะการดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบงานเดิมหรือระบบงานใหม่ ให้มีกระบวนการทำงาน ต่าง ๆที่สามารถกำหนดให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันได้ในระดับองค์กร - ศึก...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 62
9 . Eletricity Division
ทำงาน วันจัทร์ - วันเสาร์

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ