JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 569 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ [T01227]
- รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - - เตรียมเอกสารด้านความปลอดภัยทั้งหมด - - ออกแบบพัฒนาและดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย - - ทำหน้าที...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 -30,000 บาท
19 มิ.ย. 62
22 . เจ้าหน้าที่ ISO
- ควบคุมและตรวจสอบเอกสาร ISO และจัดเก็บเอกสารบันทึกไว้เป็นหมวดหมู่ - ควบคุมและจัดทำเอกสาร แก้ไขเอกสาร - ควบคุมและทำการแจกจ่าย ทำลายเอกสารอย่างเหมาะสม - จัดทำและจัดเก็บบันทึกการประชุมต่างๆ - แจ้งก...

OCS.THAILAND CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
23 . จป. วิชาชีพ
- ดูแลด้านความปลอดภัยในโรงงาน - จัดทำเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฏหมายกำหนด - เป็นวิทยากรในงานด้านความปลอดภัย - ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต...

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
24 . จป.วิชาชีพ
• จัดทำแผนปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ • ดูแล,ตรวจสอบ, ควบคุม, แก้ไข และประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบริษัทฯ • ติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือห...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
25 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
- วิเคราะห์หน้างานเพื่อบ่งชี้อันตรายรวมทังกำหนดมาตรการ หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย - อบรมพนักงานด้านความปลอดภัย...

บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 19,000 - 24,000
19 มิ.ย. 62
26 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ลพบุรี)
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
27 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
1.ควบคุมและดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2.ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.สามารถแนะนำ ให้คำแนะนำ หรื...

บริษัท สุเบญจา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
28 . ISO Supervisorรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการระบบ ISO 9001:2015, IATF16949:2016, ISO 14001:2015 - งานกิจกรรม 5ส, ไคเซ็น, การรับ Audit จากลูกค้า

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
29 . จป.วิชาชีพ (ประจำ อ.บ้านบึง ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- กำกับดูแลความปลอดภัยในองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย - รายงานความปลอดภัยให้เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด - ฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 62
31 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงกา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
32 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
• จัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์การปฏิบัติงานขนส่งเพื่อประเมินความเสี่ยงและเส้นทางการขนส่ง • จัดทำคู่มือและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง • จัดอบรบให้คว...

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
33 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ โดยจัดทำแผนงาน,โครงการ,มาตรการ,กำกับดูแล,ตรวจสอบ,ฝึกสอนเสนอแนะด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้พนักงาน/บริษัทฯ ปฎิบัติงานหรือดำเนินกิจการจากเหตุอันจะทำใ...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตราด่วน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
34 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่...

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
19 มิ.ย. 62
36 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.ตรวจสอบความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติงาน / ผู้ปฏิบัติงาน / Work Permit 2.จัดทำเอกสาร / ติดตามเอกสาร Incident หรือเอกสารต่างๆ 3.ตรวจสอบสารเสพติด (ยาบ้า) และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ 4.ร่วมสอบสวน...

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
37 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำชลบุรี , นครปฐม และ สุราษฎร์ธานี
รับผิดชอบงานด้านบริหารการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และวิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย ดังนี้ 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 มิ.ย. 62
38 . จป.วิชาชีพ (ประจำ site งานก่อสร้าง ฉะเชิงเทรา)
1.จัดทำแผนโครงการและมาตราการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2.ฝึกอบรมพนักงานใหม่ และพนักงานทั่วไปเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 3.กำกับดูแลพนักงานให้ปฎิบัตตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย...

บริษัท จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
39 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO
1 จัดทำ ควบคุม และแจกจ่ายเอกสารระบบคุณภาพ 2 ประสานงานกับ CB ที่เข้ามา Surveillance ระบบ ISO 3 จัดทำบันทึก และรายงานผลการตรวจติดตามภายในต่อผู้แทนฝ่ายบริหาร 4 รวบรวมและติดตาม CAR/PAR ที่ได้จากการตรวจ...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
40 . จป.วิชาชีพ
1.วิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัย และหลักสูตรด้านอัคคีภัย 2.การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและด้านอัคคีภัย 3.กำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการทำงานด้านความ...

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
 พบ 569 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ