JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: เลขานุการ
 พบ 276 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . GA OfficerUrgently Required !
1. Book golf, restaurant, and air ticket as requested from expat. 2. Apply visa and work permit, 90 days report. 3. Control Manager's driver and car maintenance. 4. Arrange for welcoming customers ...

Alinco Group (Thailand)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 (ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
เงินเดือน Company Structure
27 มิ.ย. 62
22 . Secretary Executive/เลขานุการผู้บริหาร
1.Organizing & Prioritizing the ongoing, never-ending list of tasks that need to be done. 2.Helping maintain alignment in the Executive's life 3.Miscellaneous tasks for Executive-Personal & Business...

บริษัท บูทรูม จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
27 มิ.ย. 62
23 . เลขานุการผู้บริหาร
งานด้านเลขานุการ ประสานงาน จดบันทึกการประชุม ช่วยงานผู้บริหารเตรียมงานนำเสนอ

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
27 มิ.ย. 62
24 . เลขานุการผู้บริหาร (ภาษาจีน)
1.แปลเอกสารเสนอเซ็น จากไทย เป็น จีน ให้กับผู้บริหารก่อนเสนออนุมัติ 2.แปลเอกสารจากจีนเป็นไทย ในเอกสารต่างๆตามที่ผู้บริหารร้องขอ 3.ประสานงานเรื่องอื่นๆ เช่น ตารางนัด คนขับรถ เที่ยวบิน และสถานที่ต่างๆท...

บริษัท ชาเตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
25 . เลขานุการ
- ดูเเลงานส่วนตัวของผู้บริหาร เช่น การจองที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน ทำ Visa - ติดต่อและประสานกับบุคคลภายใน-ภายนอกองค์กร - จัดเก็บเอกสารเเละรายงานของผู้บริหาร - จัดทำรายงานต่างๆของผู้บริหาร - ปฏิบัติ...

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
26 . Secretary to Managing Director
1. จัดการ และจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อสื่อสารทั้งหมดของผู้บริหาร 2. อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา 3. ดูแลตารางน...

บริษัท ไทยทราเวล เซ็นเตอร์ กรุ๊ป (ThaitravelCenter.com)
เงินเดือน 25,000-70,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
27 มิ.ย. 62
27 . เลขานุการ
1.ติดต่อราชการกับสำนักงานอาหารและยา,กรมโรงานอุตสาหกรรม เช่น ขอเลขอย.,ต่ออายุใบอนุญาต,ขอเพิ่มใบอนุญาตการผลิต 2.จองตั๋วเครื่องบิล,จองโรงแรม,เปิด PR ค่าตั๋วเครื่องบิน 3.ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้บังคับ...

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา(สาขาลาดพร้าว)
เงินเดือน 15,000-18,000
27 มิ.ย. 62
28 . เลขานุการผู้จัดการ
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการในการวางแผนการตลาด - วางแผนการผลิต - มีหน้าที่บันทึกงาน - ติดตามงาน - สรุปงานให้กับผู้จัดการ - ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ทำทุกงานที่ได้รับมอบหมาย - สามารถแก้...

บริษัท อาร์ ที ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
27 มิ.ย. 62
29 . เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)
- วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ - จัดเตรียมไฟล์นำเสนอการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม - ตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสาร ก่อนนำเสน...

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
30 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการรับสมัครด่วน !
- ดูแลและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำงานให้กับผู้บริหาร - วางแผนจัดระบบงาน ต้อนรับผู้มาติดต่อและดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม - ร่างหนังสือ...

บริษัท อภิวานิช ครีเอชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
31 . Personal Assistant Division Manager (Operation)@Chidlom
- กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐาน - วางแผน และพัฒนาการสอนงาน และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงานกับทุกแผนกและทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่...

Central Group Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62
32 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ดูแลตารางนัดหมาย รายงานการประชุมต่างๆของผู้บริหาร - ดูแลและSupport การทำงานของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง - รับรองแขกของผู้บริหาร - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท บ้านแพน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
ชาย 2 อัตรา หญิง 3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
33 . Executive Secretary (เลขานุการผู้บริหาร)
• ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร • จัดเตรียมแผนและวาระการประชุม รวมถึงจัดตารางนัดหมายต่างๆ ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท และสรุปรายงานการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทร...

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000 บาท
27 มิ.ย. 62
34 . Marketing Assistant (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000
27 มิ.ย. 62
35 . Secretary / Coordinatorรับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียมเอกสารสำหรับทำสัญญา,ประกวดราคาผู้รับเหมา 2. จัดทำจดหมาย, เอกสารหนังสือมอบอำนาจต่างๆ 3. เปิด Purchase Order (PO) 4. จัดทำ Report สรุปงานรายสัปดาห์/รายเดือน 5. จัดทำเรื่องสำรองเงินสด และ...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
27 มิ.ย. 62
36 . Personal Assistant / เลขาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-รายงานตรงต่อ CEO -จัดตารางการนัดหมายทั้งภายในและภายนอกโดยรู้และเข้าใจความสำคัญของงาน -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก -ช่วยเหลือ สนับสนุนงานของผู้บิรหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่...

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
27 มิ.ย. 62
37 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ร่างเอกสาร หรือจดหมายต่าง ๆ ของผู้บริหาร - จัดทำรายงาน พิมพ์งาน สถิติข้อมูลต่าง ๆ ของผู้บริหาร - เตรียมและจดการประชุมของผู้บริหารในแต่ละวาระ - ประสานงานและติดตามงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และที่...

บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 23,000.- บาท
27 มิ.ย. 62
38 . เลขานุการ
- ดูกำหนดนัดหมายการประชุมต่างๆ ของบริษัทฯที่รับผิดชอบ - ประสานงานการจัดการประชุมโดยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจองห้องประชุมและการรวบรวมข้อมูล present จากแผนกต่าง ๆ เพื่อนำเสนอภายในที่ประชุม - สร...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
39 . เลขานุการติดตามผู้บริหาร (เพศชาย)รับสมัครด่วน !
- ติดตามผู้บริหารไปสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด และต่างประเทศได้ - ประสานงานติดต่อเรื่องตารางงานและแจ้งเตือนลำดับงาน - สามารถเขียนบทความ จัดพิมพ์งานได้ - รับเรื่องผู้ที่เข้ามาติดต่อ ...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
40 . เลขานุการฝ่ายก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- งานเอกสารต่างๆ - รับคำสั่งจากกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
 พบ 276 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ