JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักเทคนิคการแพทย์
1. ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจตาม Request และรายงานผลด้วยวิธีการที่ถูกต้องได้มาตรฐานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 2. ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ IQC และ EQA และบันทึกการดำเนินการ และแก้ไขตามที่กำหนด 3. แก้ไข...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
24 พ.ค. 62
2 . เทคนิคการแพทย์
ประสานงานกับห้องปฏิบัติการ และประสานงานกับแล็บหรือโรงพยาบาล งานเอกสารคุณภาพต่างๆ มีค่าใบประกอบวิชาชีพให้

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (ตามตกลง)
24 พ.ค. 62
3 . นักเทคนิคการแพทย์รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานในห้อง LAB

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
4 . นักเทคนิคการแพทย์
- ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง รับรองผลการตรวจ รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ - ดำเนินการและธำรงไว้ ซึ่งโปรแกรมควบคุมคุณภาพที่จำเป็น การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งบ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
5 . นักเทคนิคการแพทย์
-จัดเตรียมอุปกรณ์ให้มีความพอเพียงในการใช้งานและเหมาะสมพร้อมใช้งาน -ให้คำแนะนำการการเก็บและรักษาอย่างถูกวิธี -ตรวจวิเคราะห์ผลเลือดอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา -รับผิดชอบและดูแลการรายงานผลรวมทั้งตรวจ...

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
6 . นักเทคนิคการแพทย์ (Medical Technologist)
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานชีวโมเลกุล (Molecular Biology) - ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้...

U2Bio(Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
7 . นักรังสีเทคนิค
• บริการเอกซเรย์ทั่วไป เอกซเรย์พิเศษ และเตรียมเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ช่วยเอกซเรย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมบริการ • ป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซ์กับผู้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ • จัดท่าภาพถ่ายเอกซเรย์ส่วนต...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
22 พ.ค. 62
8 . นักรังสีเทคนิค
รับผิดชอบการให้บริการการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องมือต่างๆ อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และกฏหมายที่ เกี่ยวข้อง

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
9 . นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำห้องปฏิบัติการกลาง) รับสมัครด่วน !
- ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนางานด้านห้องปฏิบัติการ - ดำเนินตามนโยบายปฏิบัติและร่วมจัดทำแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ - ร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการสหสาขาวิ...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
10 . นักเทคนิคการแพทย์ - แผนก Radiopharmaceutical รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบเรื่องการใช้งานเครื่องทางเทคนิคให้แก้ลูกค้าตามโรงพยาบาล - ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแก่ลูกค้า - จัดทำรายงานประจำเดือนและไตรมาส

APPLIED CHEMICAL AND INSTRUMENT CO.,LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
11 . นักเทคนิคการแพทย์
- ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ - ดูเเลเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ - ทดสอบ&ตรวจสอบ IQC และแก้ไขเมื่อออกนอกช่วง - จัดทำเอกสารคุณภาพตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภายใน - สามารถแก้ปัญหาเบื้...

บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ