เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Checker Supervisor
1. จัดทำตารางการทำงาน พนักงานตรวจนับผ้า ประจำโรงแรม ให้สอดคล้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. กำกับ ดูแลพพนักงานในสายปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตา...

บริษัท แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ