JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineering)
1.ควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการบริหารควบคุมงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ 2.ดูแลและตรวจสอบงาน เครื่องจักรกลให้เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างของบริษัทฯ 3.ให้คำแนะนำการใช้งานเ...

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้)
23 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
- ทำหน้าที่จัดทำประมาณราคางานก่อสร้าง - งานตรวจสอบและงานออกแบบโครงการงานก่อสร้างทั้งหมด - งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงระหว่างการก่อสร้าง - งานจัดทำ/ตรวจสอบ Payment การนำส่งงานทั้งหมด - งานอื่นตามที่บริษัทไ...

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้)
23 ส.ค. 62
3 . ผู้จัดการโครงการ
- ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ(Project Manager)ปฎิบัติงานใน โครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง - มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกำกับดูแล สั่งการและบังคับบัญชา พนักงานและผู้รับเหมาช่วงใน...

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้)
23 ส.ค. 62
4 . วิศวกรโยธา อาวุโส
- วางแผน/ควบคุม/บริหารการก่อสร้าง/ควบคุมปริมาณและการเบิก-จ่าย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - ออกแบบ / ตรวจสอบ งานด้านโยธา

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์และความสามารถต่อรองได้
23 ส.ค. 62
5 . วิศวกรสนาม/ วิศวกรสำนักงาน
วิศวกรสนาม/วิศวกรสำนักงาน - วางแผน/ควบคุม/บริหารการก่อสร้าง/ควบคุมปริมาณและการเบิก-จ่าย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร กับทางวิศวกรสำนักงาน (OE/QS) - ออกแบบ / ตรว...

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ