เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก
1. ดำเนินการเรื่องนำเข้าส่งออก 2. จัดทำเอกสารนำเข้าส่งออก 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมมาย

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 61

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
22 ก.พ. 61
3 . 1.พนักงานQA / 2.พนักงานผลิต
ปฎิบัติงานในไลน์ผลิต ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
90 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
4 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม / ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรมรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบการซ่อมบำรุงเครื่องจักร วางแผนการทำ PM ระบบ STANDARDS - ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อวิจัยและเพื่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานในโรงงาน - ควบคุม บริหารหารการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - คว...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.พ. 61
5 . ผู้จัดการแผนกผลิต/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานตามแผนการผลิต - วางแผนการในการบริหารอัตรากำลังควบคู่แผนการผลิตประจำวัน - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างานให้กับทีมงานในไลน์ผลิตได้

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
6 . หัวหน้างานแผนกห้องLABจุลชีววิทยารับสมัครด่วน !
- ควบคุมการปฎิบัติงานภายในห้องปฎิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายฯที่กำหนด - บริหารจัดการห้องปฎิบัติการให้เป็นไปตามมาตราฐานกำหนด

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
22 ก.พ. 61
7 . ผู้จัดการแผนกสุขาภิบาล รับสมัครด่วน !
-กำหนดและทบทวน Cleaning and Satiation Program -ทบทวนความสะอาดและสุขอนามัยต่างๆ ในพื้นที่การผลิตและหลังการผลิต -เสนออนุมัติการเบิกจ่ายอุปกรณ์สิ้นเปลื้องและสารเคมีของฝ่ายผลิต -ควบคุมอัตรากำลังคนและ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 61
8 . หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์อาหาร
1. ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและเป้าหมายของบริษัท 2. ควบคุมดูแลรักษาเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต 3. ควบคุมการผลิตและคุณภาพของชิ้นงาน 4. วางแผนการผลิตภายในแผนกให้ได้ตามแผนการผลิตที...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.พ. 61
9 . เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
- รับเงินตาม TNV. ขาย - จัดทำรายงานการรับเงิน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
1 อัตรา
22 ก.พ. 61
10 . ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ปฎิบัติงานด้านไฟฟ้า ภายในโรงงาน แผนกซ่อมบำรุง - ปฎิบัติงานตามใบแจ้งซ่อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในองค์กร

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.พ. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ