JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician และเจ้าหน้าที่แผนกโรงขนไก่ป่น
1.ตรวจสอบ Spac อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่นำมาใช้ในการซ่อม 2.กำหนดดูแล จัดหา จัดเก็บ spac part วางแผน จัดเตรียม อุปกรณ์ เครื่องมือ 3.ควบคุมบอยเลอร์ 4.ดูแลเอกสาร TPM DOCUMENT UPDATE 5.ซ่อมบำรุง...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
2 . ช่างเทคนิค Thermal oil
- ตรวจเช็คและตรวจสอบเครื่องจักร-อุปกรณ์ประจำวันและบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม - ซ่อมบำรุงและปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรตามแผนประจำปี และกรณีฉุกเฉิน - งานซ่อมเกี่ยวกับไฟฟ้า

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
3 . CCTV Technicien
- รายงานความผิดปกติเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบ CCTV จากโทรทัศน์วงจรปิด , ระบบ Access control เป็นต้น - จัดทำบัตรพนักงานใหม่ ข้อมูลสแกนบัตรเข้า-ออกของพนักงาน - ควบคุมดูแลระบบ CCTV และระบบ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส (ดูแลแรงงานต่างด้าว)
- ดูแลงานสรรหาและนำเข้าพนักงานต่างด้าว - การยื่นขอ Demand, Name list, Work permit - การตรวจสุขภาพพนักงานแรงงานต่างด้าว - การจัดเก็บประวัติลงในโปรแกรม AS400 และ Tiger soft - งานประกันสังคม - งานอื...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
5 . Programmer / IT Support
Programmer - รับผิดชอบเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง ปรับปรุง และบริหารฐานข้อมูล RDBMS (MS-SQL, MySQL) -รับผิดชอบ แก้ไข้ปรับปรุงโปรแกรม AS400, Tiger soft - รับผิดชอบโปรแกรมสำเร็จรูป และพัฒนาโปรแก...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์อาวุโสรับสมัครด่วน !
1.งานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 2.งานด้านประกันสังคม 3.อัพเดทข้อมูลการเข้า-ออกพนักงาน 4.จัดทำรายงานและข้อมูลต่างๆสรุปต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร 5.จัดกิจกรรมตามที่บริษัทกำหนดตามแผนงานประจำ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่แผนกผลิต และหัวหน้าแผนกผลิตอาหาร
- กำหนดเกณฑ์ Cleaning and Satiation Program ในหน่วยงาน - ดูแลและจัดวัสดุ อุปกรณ์ การทำงานในไลน์ให้เพียงพอ - ควบคุมการทำงานพนักงานในไลน์ให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมอัตรากำลังคนและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
8 . Project Enginer / ช่างเขียนแบบ Urgently Required !
- Management of plant maintenance. - Manage and work rebuilding. - Control and manage construction. - Responsible for the power plant.

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
9 . ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพUrgently Required !
-ติดตามการตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP/HAlAL -ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน -จัดทำรายงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และวัตถุดิบ -ดำเนินการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามตารางตรวจเช็คประจำวัน - ซ่อมบำรุง และปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรตามแผนประจำปี - ซ่อมบำรุง และปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิน - ปฏิบัติงานตามใบแจ้งซ่อม - วางแผน จั...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
23 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ