JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Structure Engineer
-รับแบบและทำการศึกษา ,จัดทำรายการวัสดุและอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการทำงาน -จัดทำแผนการทำงานและร่วมวางแผนการทำงาน รวมถึงการติดตามความคืบหน้า ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และ ความถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 62

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (พร้อมเริ่มงานได้เลย)รับสมัครด่วน !
- จัดทำใบสำคัญขาย ใบกำกับภาษี พร้อมใบเสร็จรับเงิน - ติดตามการชำระเงิน และเอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำรายงานภาษีขาย และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย - บันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และบัญชีทั่วไป ...

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 62
4 . Structure Supervisor
1 ดูแลงานประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กให้ได้มาตรฐาน ตามแบบ 2 ควบคุมการทำงานให้ได้ตามแผนงาน 3 วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและวางแผนเชิงป้องกัน 4 ติดตามความคืบหน้าของงานและจัดทำรายงาน

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 62
5 . Civil Engineer
ควบคุมและตรวจสอบงาน DIMENSION

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 62
6 . QC Engineer Paint
- ศึกษาแบบได้ - ตรวจสอบคุณภาพงานสี,งานเคลือบ - วางแผนควบคุมการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย,ตามกำหนดเวลา - ดูแล ควบคุมกระบวนการทำงานให้ได้มาตรฐาน และจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ - แก้ไขปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ ดำเ...

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 62
7 . Safety Officer (Professional Level)/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อ...

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 62
8 . Document Control (จนท.ธุรการ แผนก QAQC/MDR/Painting/HRสัญญาจ้าง 1 ปี)
- ควบคุมและทำการแจกจ่ายเอกสาร - Update งานเอกสารต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ - จัดเก็บ บันทึก รวมทั้งทำลายเอกสารต่างๆ - รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงานด้านเอกสารที่ได้รับมอบหมายทุกอย่าง อย่างถูกต้อง - แก้...

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้าและเครื่องกล
ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภายในโรงงาน

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 62
10 . Design Engineer
ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Design Drawing ที่รับมาจากลูกค้าและวางแผนเพื่อทำการเขียน Shop Drawing, Cutting Plan และ Weld Map วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานของแผนกและลูกค้า อื่นๆตามที่ผู้บ...

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ