JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC NDE (สัญญาจ้าง 2 ปี)
- ตรวจสอบการเชื่อมชิ้นงาน (Welding) - ตรวจสอบแบบรอยเชื่อมแบบ NDE

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบสำคัญขาย ใบกำกับภาษี พร้อมใบเสร็จรับเงิน - ติดตามการชำระเงิน และเอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำรายงานภาษีขาย และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย - บันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และบัญชีทั่วไป ...

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
3 . QC (CSWIP 3.0) (สัญญาจ้าง 2 ปี)
-ตรวจสอบชิ้นงาน(Fabrication) การเชื่อมชิ้นงาน (Welding) -ตรวจสอบ ขนาดชิ้นงานและรูปร่างชิ้นงานให้ถูกต้องตามที่แบบกำหนดมาให้

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
4 . Civil Engineer
ควบคุมและตรวจสอบงาน DIMENSION

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
5 . QC Paint (สัญญาจ้าง 2 ปี)
- ศึกษาแบบได้ - ตรวจสอบคุณภาพงานสี,งานเคลือบ - วางแผนควบคุมการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย,ตามกำหนดเวลา - ดูแล ควบคุมกระบวนการทำงานให้ได้มา ตรฐาน และจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ - แก้ไขปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ ดำ...

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
6 . Safety Officer (Professional Level) จป.วิชาชีพ (สัญญาจ้าง 2 ปี)
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อ...

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
7 . Safety Officer (Technical level) จป.เทคนิค (สัญญาจ้าง 2 ปี)
1.ตรวจสอบ แนะนำ และเสนอแนะ การปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอ...

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
8 . Document Control (สัญญาจ้างตามโครงการ)
-ควบคุมและทำการแจกจ่ายเอกสาร -Update งานเอกสารต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ -จัดเก็บ บันทึก รวมทั้งทำลายเอกสารต่างๆ -รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงานด้านเอกสารที่ได้รับมอบหมายทุกอย่าง อย่างถูกต้อง -ดูแล ระ...

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้าและเครื่องกล
ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภายในโรงงาน

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
10 . Draftman
-ทำความเข้าใจแบบงาน และดำเนินงานตามแผนงาน -เขียนแบบ Shop Drawing,Cutting Plan และ Weld Map โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ