JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนก
ดูแลการปฎิบัติงานของเคร่ืองจักรให้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ ดูแลการปฎิงานของพนักงานแผนกผลิตให้เป็นไปตสมวิธีการปฎิบัติงานของแต่ระบบ จัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบั...

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
- รับผิดชอบในการกำหนดตารางการผลิต จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคนและควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนงาน

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ขาย
ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
5 . ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ปฎิบัติงานในแผนกซ๋อมบำรุง ซ่อมแซม ดูแล รักษาเครื่องจักร

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ, ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ