เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเดินเครื่องบรรจุ (Packing M/C Operator)
ควบคุมดูแล การเดินเครื่องบรรจุของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
2 . Sales Supervisor
-ควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -ตรวจติดตามเข้าเยี่ยมลูกค้า ตามแผนกำหนดการเดินทาง -ตรวจเช็คสต๊อค ให้คำแนะนำ ดูแลการจัดเรียงสินค้าหน้าร้านและในคลังสินค้า -ให้คำปรึกษา ดูแลการทำการเสนอขาย ร...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์
- จัดเก็บสินค้าตามจุดที่กำหนดภายในคลังสินค้า - ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล บำรุงรักษา รถโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ – ประจำที่โรงงานนพวงศ์ จ.ปทุมธานี
-ดูแล รับผิดชอบ ประสานงานด้านแรงงานสัมพันธ์ -ดูแลกฎระเบียบของพนักงาน และควบคุมดูแลเกี่ยวกับวินัยของพนักงาน -รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ -ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน ระเบียบข้...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 ม.ค. 61
5 . หัวหน้าแผนกธุรการ
-บริหารงานธุรการสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน ทรัพย์สินของบริษัท -ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการรับส่งเอกสารของบริษัท -ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย -ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การทำความส...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- เก็บรวบรวมข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้จริงในแต่ละวัน เพื่อคำนวนต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้น - สังเกตการณ์ในสายการผลิต เพื่อรายงานและวิเคราะห์สาเหตุที่ต้นทุนผิดปกติ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
19 ม.ค. 61
7 . IQI-QA Section Head
-รับผิดชอบดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป ตามระบบคุณภาพให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด โดยครอบคลุมระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 , GMP , HACCP -ปฏิบัติงานในระบบ SAP

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
19 ม.ค. 61
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า
- ตรวจสอบความถูกต้อง การรับ-ตัดจ่ายให้ถูกต้อง - ตรวจสอบวิธีปฏิบัติงานของพนักงานในการรับ,จัดเก็บ,จัดส่งให้ถูกต้อง - จัดทำแผนงานในการปฏิบัติงานและมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบความถูกต้อ...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
9 . ช่างเทคนิค ประจำนพวงศ์ 3 , โรจนะ 3รับสมัครด่วน !
1. ช่างเทคนิค (Maintainance) ดำเนินการซ่อมบำรุง แก้ไข และดูแลรักษาเครื่องจักร, อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ฯลฯ 2. ช่างเทคนิค (Facility) ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไป ไฟฟ้า, ประปา, ...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
10 . Application Developer รับสมัครด่วน !
Application Developer หน้าที่รับผิดชอบ : - การสร้าง ออกแบบ พัฒนา แอปพลิเคชันของบริษัทฯ - ปรับเปลี่ยน หรือจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของ User - ดูแล และพัฒนา ABAP ในส่วนที่รับม...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
11 . หัวหน้าแผนกปฏิบัติการคลังสินค้า
ควบคุมการดำเนินงานของพนักงาน ตรวจสอบความถูกต้องของการรับ จ่าย บรรจุภัณฑ์ วิธีการจัดเก็บกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสม จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามคุณภาพและนโยบายของบริ...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- จัดทำเอกสาร ใบขอซื้อ วัสดุและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้แก่ฝ่ายจัดซื้อ - ตรวจสอบแผนผลิตประจำวันว่าถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ - จัดทำ/ส่งแผนผลิตประจำวันให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องทราบ - แจ้งติดตาม ความเคลื...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรรหาคัดเลือกผู้ขาย - จัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างและงานก่อสร้าง - ติดตามการจัดซื้อ และพัฒนาการจัดซื้อ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
19 ม.ค. 61

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 ม.ค. 61
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ