JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
1.จัดทำเอกสารประวัติและสเปคของสินค้า 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
1. กำหนดนโยบาย/มาตราฐานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า/วัตถุดิบของบริษัท 2. กำหนดวิธีการปฎิบัติ การตรวจสอบคุณภาพสินค้า/วัตถุดิบ 3. วิเคราะห์ปัญหาของสินค้า หรือวัตถุดิบที่ไม่ผ่านมาตราฐานที่กำหนด/พิจารณาแนว...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย 2. ออกแบบสื่อการขาย (สนับสนุนการขาย) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงรักษา
1.ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน 2.ตรวจสอบความบกพร่องของเครื่องจักรและร่วมกันปรับแต่ง และหาแนวทางการปรับปรุงเครื่องจักร 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนกบำรุงรักษา
1. ดำเนินงานดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2. วางแผนงานบำรุงรักษา ตรวจสอบ และปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงขั้นตอนการตรวจเช็คดูแลเครื่องจักรตามท...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000
27 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
- บริหารจัดการการจัดทำแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมการตรวจสอบวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าให้ได้ความความต้องการของลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
7 . ผช.ผู้จัดการเขตการขาย
1. ติดต่อและรับออเดอร์จากลูกค้าต่างประเทศในเขต/โซนการขายที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่รับออร์เดอร์จนถึงส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 5. ปฏิบั...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
27 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
1.ติดต่อรับออร์เดอร์จากลูกค้า 2.ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รับออร์เดอร์ และส่งมอบให้ลูกค้า 3.สรุปยอดขายประจำเดือน/ไตรมาศ/ประจำปี เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 4.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคัญชาได้มอบหมาย

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพ (ปฏิบัติงาน นาโคก)
1. สร้างระบบบริหารคุณภาพครบวงจร, ทบทวนและจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน 2. ผลักดันให้เกิดการนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 3. ติดตามและประเมินผลระบบคุณภาพภายในองค์กร และ เป็นผู้นำทีม Internal Quality Audit พร้อม...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
­ ดูแลการวางแผนการผลิตสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตและการจัดส่งสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ - จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการวาง...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ