เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน
1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค 3.ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยง...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
เงินเดือน N/A
21 ม.ค. 62
2 . Supervisor (โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน)
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของเพื่อจัดส่งเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานเข้าไซด์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
เงินเดือน N/A
21 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ
1. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ 2. พิมพ์ และจัดเก็บเอกสาร 3. ควบคุม ดูแล การเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในโครงการให้สอดคล้องตามความเป็นจริง 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
เงินเดือน N/A
21 ม.ค. 62
4 . Senior Supervisor (ควบคุมงานตกแต่งภายใน,ก่อสร้าง )
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของ เพื่อจัดส่งของเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานที่ส่งเข้าไซท์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
21 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินราคา (Estimator/Quantity Surveyor)
- ถอดแบบแยกเนื้องาน ประเมินราคางานตกแต่งภายใน - ถอดแบบแยกสอบราคางานจัดจ้าง และจัดซื้องานตกแต่งภายใน - ประเมินราคา อ่านแบบและ BOQ - สรุปต้นทุนของโครงการ งานตกแต่งภายใน

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
21 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่แยกเนื้องาน / คิดราคางานตกแต่งภายใน
- สอบราคางานสั่งทำตามแบบ และเช็คราคาวัสดุที่ต้องจัดซื้อ - กรอกปริมาณลงตาราง BOQ (ฟอร์มกรอกราคา) - กรอกราคาลงตาราง BOQ โดยมีการจัดทำ Back up ราคาไว้ (หลักฐานการคำนวณ) - ตรวจทานความถูกต้อง นำเสนอผู้อ...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
21 ม.ค. 62
7 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
- สรรหาและว่าจ้างในเวลาที่กำหนด - วางแผนติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของพนักงาน - นำเสนอแหล่งหรือช่องทางในการประกาศรับสมัครงานอื่นๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
21 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ขยายแบบ/เขียนแบบ Auto cad
- เขียนแบบตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม AUTO-CAD หรืออื่นๆ - อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และขยายแบบ

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
9 . พนักงานขับรถขนส่ง6ล้อ (รายได้ 20,000บาท)รับสมัครด่วน !
ขับรถรับ/ส่ง ช่าง คนงาน ตามไซด์งานในกรุงเทพฯ, ขับรถส่งของไปตามไซด์งานต่างๆของบริษัทฯ ฯลฯ

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
เงินเดือน รายได้รวม 20,000บาท มีที่พักให้
21 ม.ค. 62

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ม.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ