JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1.รับ ต่อ โอน ฬทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอก 2.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเลขหมายโทรศัพท์ 3.ต้อนรับผู้มาติดต่อ และแจ้งต่อและแจ้งต่อพนักงานเจ้าของเรื่องให้ทราบ 4.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในบริษัท 5.รับไปษณีย...

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
1.การทำระบบและวางแผนการทำวิจัยและพัฒนาตำรับยาต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ตรวจหาสาเหตุ แนวทางการแก้ใขและป้องกันตำรับยาที่มีปัญหาและได้รับขอร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงงาน (Complain and Recall Product...

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
20 มิ.ย. 62

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ