JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Planing Chief
ร่วมวางแผนการผลิตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งควบคุมดูแล ติดตามผลการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดตลอดจนปรับปรุงแผนการผลิตให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของลูกค้า หรือเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้การผลิตสินค...

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
2 . MANDREL SHOP Asst Foreman.
1.ศึกษาเอกสารในการผลิต MANDREL 2.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการผลิต MANDREL 3.ดำเนินการผลิตและควบคุม MANDREL ตามใบคำสั่งการผลิต MANDREL 4.บันทึกประวัติการผลิต MANDREL 5.ตรวจสอบ MANDREL ในขั้นตอนสุดท้ายพร้อ...

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ค. 62
3 . Facility Engineerรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบระบบงานวิศวกรรมทั้งในระบบการผลิตและระบบสาธารณูปโภค ระบบน้ะ ระบบไฟ ระบบทำความร้อน ระบบปรับอากาศ - รับผิดชอบงานและโครงการต่างๆ ด้านวิศวกรรมของโรงงาน - ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ...

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
4 . Process Innovation Engineer( รับเฉพาะนักศึกษาจบใหม่สาขาไฟฟ้าเท่านั้น)
- มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต - มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
5 . PE.POTOTYPE ASSISTANT CHIEF/CHIEF.รับสมัครด่วน !
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากปัจจุบัน (New Size,New STD"A",New Compound, New Meterial, New Process,New M/C) 2.ออกแบบและวางแผนการทดลองผลิตแบบต่างๆ 3.นำข้อมูลต่างๆ ทีได้จากการทดลองมาทำการวิเคราะ...

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 พ.ค. 62
6 . PRODUCTION CHIEFรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการผลิต,วางแผน,ส่งมอบตลอดจนทำงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามกำหนด 2.ติดตามและให้คำแนะนำกับหัวหน้าในการปรับปรุงแก้ไข WASTE,REJECT PRODUCTIVITYและ COST DOWN ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 3.แนะแนวทางแ...

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 พ.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ