JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
1. ร่วมกำหนดนโยบาย, แผนงาน และกลยุทธ์ต่าง ๆ ของฝ่ายวิศวกรรม 2. รับผิดชอบในการบังคับบัญชา มอบหมายงาน ควบคุมดูแล ติดตามงาน และแนะนำแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายวิศวกรรมปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
2 . SALE Supportรับสมัครด่วน !
1. ดูแลประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศในการับ Order และ Specification ของสินค้า ออก Sale Order ตลอดจนติดตามสถานะของ Order 2. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้มีการขายต่อเนื่อง และกระตุ้นยอดขาย รวมทั้งส่งตัวอ...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
3 . Supervisor LAB จุลชีววิทยาและเคมี
1. ร่วมวางแผนและกำหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานในส่วนของห้องปฏิบัติการทั้ง 3 สาขา คือ กายภาพ จุลชีวะวิทยา และเคมี 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา ...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. รับใบสั่งซื้อจากฝ่ายขายเพื่อจัดทำใบแจ้งเตรียมสินค้าให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. ทวนสอบสินค้าคงคลังและวัตถุดิบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อประเมินความต้องการใช้ และ Lead time ในการขอซื้อ 3. ...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยควบคุมหม้อไอน้ำ & ระบบน้ำ - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง Boiler ให้มีความพร้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต - ควบคุมระบบน้ำใช้ตามจุดต่างๆ และควบคุมระบบบำบัดน้ำ...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนก Frozen
-ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและแผนที่วางไว้ -แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน รายงานผลการทำงานปัญหาที่เกิดขึ้น สรุปผลการทำงานให้หัวหน้างาน -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกขูดปลา
- รับนโยบายการผลิตจากผู้บังคับบัญชา มาจัดงาน วางแผนล่วงหน้าก่อนผลิต - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานที่ตนเองรับผิดชอบทั้งหมด - รายงานผลการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทำงานและสรุปผลการทำงานทั้งหมดในแต...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
8 . Supervisor บรรจุปิดฝาสินค้า
- กำหนดแผนงานในการปฎิบัติการผลิต - ตรวจสอบควบคุมดูแลให้พนักงานทำการผลิตตามแผนที่กำหนด - แก้ไขปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานระหว่างหน่วยงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ
จัดซื้อในประเทศ - จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ช่าง หรือมีประสบการณ์จัดซื้อทั่วไป - ตรวจสอบรายละเอียดในใบขอซื้อ ขอซ่อม - ติดต่อเจรจา ต่อรองการซื้อสินค้ากับผู้ให้บริการ - ติดต่อประสานงานระหว่าง...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
10 . ซุปเปอร์ไวเซอร์คลังสินค้าสำเร็จรูป
- บริหารงานแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป และพัสดุหีบห่อ - วางแผนการทำงานและกำหนดวิธีป้องกันปัญหาของแผนกคลังสินค้า - ตรวจติดตามให้การดำเินินงานของทีมงานเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ