เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
-จัดทำเอกสารต่างๆ ด้านงานขาย เช่น ใบเสนอราคา ทะเบียนลูกค้า เอกสารเปิดเครดิต -รับออเดอร์จากลูกค้าและประสานงานกับหน่วยงานจัดส่ง -จัดทำรายงานขายที่เกี่ยวข้อง -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงานสัปดาห์...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ศูนย์ลาดกระบัง)
- บันทึกรายการค่าใช้จ่ายในระบบ - ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี - ตรวจสอบบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ - ประสานงานกับลูกค้า

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
17 ม.ค. 61
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการการเงิน (ประจำราชเทวี กรุงเทพ)
- ควบคุมการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ควบคุม/ตรวจสอบ Bank Reconciliation กระทบยอดรายรับ-รายจ่าย - ควบคุมการจัดเก็บรายได้ - ควบคุมสต๊อก และ จัดทำรายงาน - จัดทำรายงานทางการเงิน - อื่นๆ ตามที่...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่อบรมความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
1. สุ่มตรวจความปลอดภัยพนักงานขับรถ 2. ตรวจสอบแอลกอฮอล์และสารเสพติด 3. รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุ 4. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 5. ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยแก่พนักงานขับรถ

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ม.ค. 61
5 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้ (สนง.ราชเทวี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) - บันทึกการจ่ายเ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
17 ม.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ