JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
19 มิ.ย. 62

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
19 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการแผนกบริหารคลังสินค้ายา
วางแผนและบริหารจัดการ ควบคุมการบริหารคลังสินค้าคงคลัง และการจัดการคลังสินค้าของสินค้าและพัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดระยะเวลาและปริมาณการสั่งซื้อ การบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บ การจัดเก็บสินค้าให้มีคุณภา...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
18 มิ.ย. 62

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
17 มิ.ย. 62
5 . System administrator
-ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษาระบบ Hardware & Software ของระบบแม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพดี -ดูแลบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ สิทธิการเข้าถึงระบบแม่ข่าย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
17 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
-ควบคุม กำกับ ดูแลบริหารจัดการงานด้านการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ,งานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด - บริหารกระบวนการทำงานจัดซื้อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
17 มิ.ย. 62
7 . นักรังสีเทคนิค
รับผิดชอบการให้บริการการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องมือต่างๆ อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และกฏหมายที่ เกี่ยวข้อง

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 62
8 . ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แก่ผู้รับบริการภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาลวิชาชีพ บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตรวจสอบ สังเกตอาการ หรือสิ่งผิดปกติ แล...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 62
9 . Creative Content
สร้างสรรค์ content โรงพยาบาลพญาไท-เปาโล และสื่อ Health Addict รวมถึง Script VDO และประสานงานกับแพทย์ เพื่อสัมภาษณ์ ร่วมกับทีมมีเดีย วางแผนการซื้อสื่อโฆษณา

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
17 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
-วางแผนงบประมาณประจำปีส่วนงานวิศวกรรม -บริหารจัดการงานติดตั้งระบบ M&E -วางแผนงานระบบวิศวกรรม Preventive Maintenance -วางแผนงานจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมา -ดูแลงานด้านพลักงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
12 . พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
นำนโยบาย แผนงาน ตลอดจนติดตามกำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติด้านการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้น้อยที่สุด

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 62

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
17 มิ.ย. 62

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
17 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
ดูแลให้บริการลูกค้าที่มาติดต่อที่โรงพยาบาล

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
17 มิ.ย. 62
16 . ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยนอกตา
จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธและเป้าหมายที่ได้รับ ควบคุมติดตามให้ปฏิบัติงานตามแผน และมาตรฐานงานที่กำหนด จัดทำสถิติรายงานประจำวัน/เดือนร่วมกำหนดตัวชี้วัดผลงาน เป้าห...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
17 มิ.ย. 62
17 . เภสัชกรรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบยาและชนิดของยา ทั้งชนิด ปริมาณ ขนาดยา และวิธีการใช้ยา ก่อนส่งมอบยาให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง - จัดซื้อจัดจ้างยาจากบริษัทเข้าสู่โรงพยาบาล - จัดเก็บ ควบคุมคลังยาให้มี...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
17 มิ.ย. 62
18 . Programmer Analyst
ออกแบบวิเคราะห์การเขียนโปรแกรมให้เข้ากับระบบงานที่มีอยู่

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
17 มิ.ย. 62
19 . พยาบาลวิชาชีพ,พยาบาลประกันสัมพันธ์ UR Nurseรับสมัครด่วน !
-พยาบาลวิชาชีพ ประจำคลินิก OPD,IPD,NICU,OR,ER,LR,Neuro

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
17 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก
- รับชำระค่ารักษาพยาบาลประจำเคาน์เตอร์รับชำระเงิน - บันทึกรายการค่ารักษาพยาบาล ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ - ออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้รับบริการ - จัดทำเอกสารประกอบการเบิกค่ารัก...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
17 มิ.ย. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ