เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesales) เริ่มงานทันที 19 พ.ย.61!!รับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทุกตำแหน่งบรรจุเป็นพนักงานประจำ 2.เป็นงานประจำออฟฟิศ ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า บริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้าให้ พร้อมอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร 3.เวลา...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 12,000 บาท + คอมมิชชั่น + โบนัสราย 3 เดือน+ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฟรีประกันอุบัติเหตุ
16 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
•ดูแลลูกค้า (เก่า และ ใหม่) ผ่านช่องทางการขาย online ของบริษัท •Update และให้ข้อมูลสินค้า/บริการ ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของบริษัทแก่ผู้ที่สนใจ •ติดตามงาน โต้ตอบสื่อสารลูกค้าทางโทรศัพท์ และ อีเมลล์ไ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 พ.ย. 61
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
1.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน รายงานผู้บังคับบัญชา 3. แนะนําให้พนัก...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมุล (Data Support)
-เป็นผู้จัดทำข้อมูลรายงาน ,สถิติ ต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาเชิงวิเคราะห์ข้อมูล หรือจัดทำแบบประเมินต่างๆได้ (โดยสามารถใช้ Excel หรือ Power point ในการนำเสนอรูปแบบรายงานต่างๆได้) -จัดทำทะเบียนรา...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
5 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ (ควบคุมบริหารงานธุรการทั่วไป)รับสมัครด่วน !
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลควบคุมบริหารจัดการในส่วนงานธุรการทั่วไปของบริษัทฯ 1.งานสารบรรณ เช่น ควบคุมงานหนังสือ/เอกสารเข้าจากภายนอก งานไปรษณีย์ (การรับส่งและการแจกจ่ายเอกสารให้กับบุคคลหรือหน่วยงานในบริษั...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
6 . Application Support รับสมัครด่วน !
Key Responsibilities 1. Provide 1st Level Support to users on the production 2. Ensure that all requested from users / handled according requiment to users 3. Report problems and coordinate with...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
7 . ผู้จัดการ /ผู้ช่วยผู้จัดการ (ควบคุมบริหารจัดการอาคาร)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและติดตามผลการปฎิบัติงานของพนักงานฝ่ายอาคาร 2. ติดต่อประสานงานกับผู้เช่า รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าต่างๆ ของอาคาร และผู้มาติดต่อ 3. ควบคุมและให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวิน...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 พ.ย. 61
8 . ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารธุรกิจทางโทรศัพท์และบริหารธุรกิจทางเลือก
คุณสมบัติเฉพาะ •มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย ไม่ต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงประสบการณ์ทางด้าน Telemarketing และ Business Online •มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้าน Business Development...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
16 พ.ย. 61
10 . ผู้จัดการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
1.กำหนดกลยุทธ์ วางแผน ออกแบบและพัฒนาระบบการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร 2.ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม จัดทำแผนงาน และงบประมาณประจำปี 3.ควบคุม ดูแล การจัดทำ จัดหา วัสดุอุปกรณ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
11 . หัวหน้างานขายทางโทรศัพท์ (Supervisor Telesales)รับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบทีมขาย กระตุ้นการสร้างผลงานขาย ควบคุมตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพงานขายของเจ้าหน้าที่ขายในทีม ดูแลพนักงานขายให้ฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานและกฎระเบียบขององค์กร และนำโปรแกรมกระตุ้นยอดขายที่ได...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 พ.ย. 61
12 . พนักงานขับรถผู้บริหารระดับสูงรับสมัครด่วน !
ขับรถให้กับผู้บริหารตามคำสั่งที่ได้รับ ในแต่ละวัน รวมทั้งอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย **ตำแหน่งดังกล่าวปฎิบัติงาน จันทร์-เสาร์ (6วัน/สัปดาห์)

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
13 . เจ้าหน้าที่โครงการสัมพันธ์(Relationship Officer) รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบจัดทำการวางแผนการตลาด แผนการอบรม การโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้า หมายที่กำหนด -ให้ข้อมูล และแนะนำ หรือบรรยายผลิตภัณฑ์ให้กับธนาคาร -...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามหน้าที่งาน -ร้องขอออกเอกสารใบกำกับภาษี -ออกใบ PO เพื่อดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ / หรือสินค้า -ติดต่อ Supplier หรือแสวงหารายใหม่ เพื่อเจรจาซื้อสินค้า-ต่อรอง /เปรียบเทียบราคา ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
15 . เจ้าหน้าที่สินไหมทรัพย์สิน ( Non-Motor )รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งและบันทึกเคลมเข้าระบบ - ดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์เปรียบเทียบกับสาเหตุ ขอบเขต และปริมาณความเสียหายที่แท้จริง ตรวจสอบราคาโดยอ้างอิงราคาตลาด ทำรายงายสรุปนำเส...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
16 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาด เพื่อสนับสนุน และผลักดันยอดขายให้เป็นไป ตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลลูกค้าธนาคาร

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ย. 61
17 . เลขานุการผู้บริหารระดับสูงรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้า และจดหมายออก 2. พิมพ์จดหมายโต้ตอบ E-mail และพิมพ์งานต่างๆที่สำคัญตลอดจนสามารถใช้เครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานได้ 3. รับโทรศัพท์ติดต่องาน และสาม...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ