JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ทราบผลการสัมภาษณ์ทันที!!รับสมัครด่วน !
1.แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นงานประจำออฟฟิศ 2.ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า มีฐานข้อมูลลูกค้าให้ การันตีรายชื่อลูกค้า ไม่ต้องหาข้อมูลเอง 3.เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18....

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ12,000 บาท +คอมมิชชั่น +โบนัส+ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
24 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผู้ถือกรมธรรม์ (Operation Officer )
•ประสานงานกับส่วนงานภายในบริษัทฯ และบริษัทคู่ค้า เพื่อให้โครงการดำเนินการได้ตามแผนงานที่ตั้งไว้ •วิเคราะห์ข้อมูล ให้คำแนะนำ ติดตามงาน และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการทำงานใ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการส่วนตรวจสอบรับสมัครด่วน !
1. จัดทำและปรับปรุงแผนการตรวจสอบ (Audit Universal) ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงองค์กร ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่กระทบกับการดำ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการส่วนตัวแทนนายหน้า (Agent & Broker)
การจัดการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการเข้าพบแหล่งงานตัวแทนนายหน้า เพื่อรักษาและขยายเบี้ยประกันภัย การเข้าร่วมกิจกรรมต่างของบริษัทฯ การจัดทำโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์สถานการณ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกการลงทุน
1.พิจารณาและหาผลิตภันฑ์การลงทุนภายใต้กรอบอนุมัติของคณะกรรมการลงทุน และเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนด 2.จัดทำข้อมูลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และบริหารการลงทุนไม่ให้เกิดค่าความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของเงิน...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่โครงการสัมพันธ์(Relationship Officer) รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบจัดทำการวางแผนการตลาด แผนการอบรม การโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้า หมายที่กำหนด -ให้ข้อมูล และแนะนำ หรือบรรยายผลิตภัณฑ์ให้กับธนาคาร -...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
7 . พนักงานบันทึกข้อมูลสัญญาจ้างรายปี (ด้านการเงิน)รับสมัครด่วน !
- เตรียมเอกสารการจ่าย - เตรียมเอกสารจัดส่งไปรษณีย์ - ปั้มเอกสาร / ปิดงานประจำวัน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาดรับสมัครด่วน !
สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายการตลาด รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอทางด้านราคา ใบเสนอราคา ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองกรค์ ปฏิบัติงานและภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก ดูแลจัดการสื่ออิเล็กทรอนิคส์ หรือSocial Media เช่น Facebook, Line, Instagram, Twitter และอื่นๆได้ - สามารถวางแผนสื่อโฆษณาออนไลน์ได้ เขียนContentต่างๆ สำหรั...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
10 . System Engineer
- Implement, maintain and troubleshoot problems of infrastructure (Server, AD, DNS, File server, Lotus Notes, DB server, etc.) - Install new / rebuild existing servers and configure hardware, periphe...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
11 . Call Center (เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์)รับสมัครด่วน !
- ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้า รับเรื่องร้องเรียน ประสานงานติดตามการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการดำเนินการอนุรักษ์กรมธรรม์ประกันภัย ** ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกข้อมูลทางบัญชี ตรวจสอบ ติดตาม งบการเงิน เอกสารที่เกี่ยวข้องถูกต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาสระบุรี
ดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดกับสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุน และผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่สินไหมทรัพย์สิน ( Non-Motor )รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งและบันทึกเคลมเข้าระบบ - ดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์เปรียบเทียบกับสาเหตุ ขอบเขต และปริมาณความเสียหายที่แท้จริง ตรวจสอบราคาโดยอ้างอิงราคาตลาด ทำรายงายสรุปนำเส...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประกันอัคคีภัย)รับสมัครด่วน !
ดำเนินการพิจารณารับประกันภัย (Non-Motor ) ด้านประกันอัคคีภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 1. วิเคราะห์/พิจารณารับประกันภัย เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม 2. พิจารณาและเก็...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่การตลาดธนาคาร
- ดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดกับสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุน และผลักดันยอด ขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลลูกค้าธนาคาร

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
17 . เลขานุการผู้บริหารระดับสูงรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้า และจดหมายออก 2. พิมพ์จดหมายโต้ตอบ E-mail และพิมพ์งานต่างๆที่สำคัญตลอดจนสามารถใช้เครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานได้ 3. รับโทรศัพท์ติดต่องาน และสาม...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ