JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
1.ปันส่วนต้นทุนของทรัพย์สินในรูปแบบค่าเสื่อมและค่าเช่า 2.ซื้อทรัพย์สินเข้าสต๊อก(เปิดPRขอซื้อ,ซื้อโดยเงินสดย่อย,หาร้านค้า 3.ดำเนินการขายซากทรัพย์สิน ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ตัดออกจากสต๊อก ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
23 ม.ค. 62
2 . วิศวกรเครื่องกล (งานซ่อมบำรุง)รับสมัครด่วน !
- ถอดแบบตรวจสอบปริมาณงานและวัสดุ ประมาณราคา ตามแบบที่กำหนด - ติดต่อประสานงานหน้างานกับลูกค้าหรือผู้รับเหมา - ตรวจสอบคุณภาพงานและทำเอกสารส่งมอบลูกค้า - ควบคุมงานและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- บริหารด้านสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร - กำกับดูแลสวัสดิการพนักงานให้เสมอภาคกันในองค์กรและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ - จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินผลงานและจัดทำรูป...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท
23 ม.ค. 62
4 . วิศวกรฝ่ายขายโครงการ
- ติดต่อ/ประสานงานลูกค้า(เจ้าของกิจการฝ่ายจัดซื้อฝ่ายก่อสร้าง)บริษัทที่ปรึกษา - ประสานงานภายในองค์กรแผนกประมาณราคาฝ่ายติดตั้งผู้จัดการโครงการ - จัดทำรายงาน/เอกสารด้านการตลาด,การประมูลงาน,ข้อมูลลูกค้...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
5 . พนักงานธุรการบุคคล ประจำสำนักงานใหญ่
-จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล -ดูแลจัดหมวดหมู่เอกสาร เข้าเล่มเอกสาร รับส่งเอกสารของแผนก -งานธุรการทั่วไป -ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ -ติดตามรายงานลงเวลาพนักงาน

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 9,500-10,000
23 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ (ประจำไซส์งาน)
- บันทึกรับ-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในโปรแกรมสำเร็จรูป - ควบคุมดูแล รายงานสต๊อก update - ตรวจนับสต๊อกคงเหลือร่วมกับพนักงานสโตร์ - ตรวจนับ ตรวจรับวัสดุจากร้านค้า - ส่งรายงาน KPIแผนกประจำเดือน - จัดเก็บ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ม.ค. 62
7 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ไฟฟ้าและเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- ถอดแบบตรวจสอบปริมาณงานและวัสดุอุปกรณ์ตามแบบ - ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมบำรุงและตรวจสอบ - ติดต่อประสานงานหน้างานกับลูกค้าหรือผู้รับเหมา - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่สโตร์ (ประจำสโตร์สายไหม)รับสมัครด่วน !
- จัดการและดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานโครงการ - เบิก จ่ายของให้ตรงตามใบเบิก

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
23 ม.ค. 62
9 . พนักงานสโตร์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของโครงการ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - ดูแลการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในโครงการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
23 ม.ค. 62
10 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบควบคุมการก่อสร้างและคุณภาพงานโครงการระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง - จัดทำแบบและรายการคำนวณ ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
11 . วิศวกรโครงการงานระบบไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบวางแผนงานก่อสร้างโครงการ ระบบปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง ควบคุมการก่อสร้างและคุณภาพงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง • จัดทำและควบคุมง...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
12 . ผู้จัดการโครงการงานระบบไฟฟ้าUrgently Required !
-บริหารจัดการโครงการหน่วยงาน จัดทำงบประมาณ Target -วางแผนงานก่อสร้าง แผนการเงิน แผนการใช้วัสดุของโครงการ -ตรวจสอบและควบคุมเอกสารต่างๆ การเบิกเงินและประสานงานด้านการเงิน -วางแผนควบคุมติดตาม ผลการดำเ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
- ร่วมจัดทำแผนส่งเสริมความปลอดภัย - ดูแลรับผิดชอบต่อความปลอดภัย,อาชีวอนามัย ประจำหน่วยงาน - ตรวจประเมินความปลอดภัย เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อออกใบ อนุญาตใช้งานติดไว้ที...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ม.ค. 62
14 . พนักงานเขียนแบบงานระบบ Urgently Required !
- รับผิดชอบเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง - เขียนแบบ Auto CAD,Bim revit ตามการติดตั้งจริง หรือ ตามแบบแก้ไขตามที่วิศวกร/ซุปเปอร์ไวเซอร์กำหนด -จัดเก็บข้อมูล แก้ไขปร...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ