JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(งานConvention Hall)
- วางแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติงาน จัดระบบการทำงานของฝ่ายบริการลูกค้า (Service Operation Department) - สรุปผลการดำเนินงาน รวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วย...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
27 มิ.ย. 62
2 . พนักงานป้องกันอัคคีภัย / Fire Man (มีประสบการณ์)
1.ตรวจสอบสภาพและสถานะความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกชนิดที่ติดตั้งอยู่ในทุกตำแหน่งภายในตัวอาคาร 2.ตรวจสอบความปลอดภัยในการดำเนินการของร้านค้าและผู้รับเหมาที่มาทำงานภายในศูนย์การค้าฯ โ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
27 มิ.ย. 62
3 . service coordinator (Event, Exhibition)
1. ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในวันจัดงาน 2. จัดทำเอกสาร ประสานงานจัดซื้อ จัดจ้าง เอกสารเบิก-จ่ายเงินต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องของฝ่าย รวมถึงเอกสารงานธุรการในหน่วยงาน 4. รับเรื่องร้องเรียน ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
27 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านจ่าย (AP)รับสมัครด่วน !
1. รับวางบิล ทำเช็คจ่าย รวมถึงบันทึกบัญชีด้านค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้ 2. จัดการงานทางด้านการตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องเพื่อออกใบกำกับภาษี รวมทั้งควบคุมบัญชีเจ้าหนี้ 3. จัดทำรายงานแยกอายุเจ้าหนี้ และกา...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
5 . Sales (ขายพื้นที่ลานกิจกรรม )
- วางแผนและขายพื้นที่เช่าในส่วน ลานโปรโมชั่น ลานกิจกรรม ให้ได้ตามเป้าหมาย - ตรวจสอบสัญญาและเอกสารการขายพื้นที่เช่าก่อนการทำสัญญา และหลังการทำสัญญาให้เป็นไปตามการเจรจาและอยู่ภายใต้ข้อตกลง - นำเสนอ แล...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
6 . Event Marketing Officer
- ดำเนินการด้านกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการตลาดของศูนย์การค้า - จัดทำรายงานผลงานการส่งเสริมการขายและงานกิจกรรมของศูนย์การค้า - ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ให้บบรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ - สรุปและปร...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
27 มิ.ย. 62
7 . พนง.ป้องกันความสูญเสีย /loss prevention
1.ช่วยงานตรวจสอบด้านความปลอดภัยร้านค้าต่างๆในศูนย์การค้า 2.ดูแลกฎระเบียบร้านค้าเช่น กฎระเบียบการเปิด-ปิดร้าน เป็นต้น 3.จัดทำรายงานเหตุประจำวันเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
8 . พนักงานเก็บเงินลานจอดรถ (ประจำห้างยูเนี่ยนมอลล์)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบแจกบัตรตามประเภทลูกค้า - เก็บค่าที่จอดรถ - ตรวจสอบและส่งเงินตามระเบียบของบริษัท

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานจัดทำเอกสาร รายงาน ข้อมูล ของฝ่ายบริการลูกค้า(Hall)ทั้งหมด - ดูแลงานจัดซื้อ เบิกของที่เกี่ยวข้องในงานบริการลูกค้า (Hall) - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการเข้า-ออกพื้นที่ในอาคาร - จัดทำเอกสารและ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
27 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า (Shop /booth)
- วางแผนและขายพื้นที่เช่าในส่วน Shop /boothให้ได้ตามเป้าหมาย - ตรวจสอบสัญญาและเอกสารการขายพื้นที่เช่าก่อนการทำสัญญา และหลังการทำสัญญาให้เป็นไปตามการเจรจาและอยู่ภายใต้ข้อตกลง - นำเสนอ และปรับเปลี่ยน ...

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)
27 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ