เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Recruitment Officer ประจำสำนักงานชลบุรี (บ้านบึง)
1.ดำเนินการรับสมัคร สรรหาคัดเลือก และทำสัญญาว่าจ้างพนักงานรายวันตามอัตรากำลังของบริษัทฯ ในส่วนงานฟาร์ม 2.จัดหาและดำเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของพนักงานรายวัน 3.จัดเตรียมและดูแลเอกสารที่...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ค่าตำแหน่ง
18 ธ.ค. 61
2 . พนักงานขับรถธุรการ ประจำที่สำนักงานชลบุรี (สาขาบ้านบึง)
- รับผิดชอบงานจัดส่งเอกสารภายในองคกร ตามสาขาต่างๆของบริษัท เช่น กรุงเทพ, ปทุมธานี, นครนายก (2ครั้ง/สัปดาห์) - รับผิดชอบในการให้บริการรถยนต์ธุรการ - ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
3 . Accounting Officer / สำนักงานใหญ่ (ซ.ลาดพร้าว71 กรุงเทพ)
- Perform accounts payable and expenses recording for HO and control input vat report HO - Perform accounts receivable and revenues for HO and management. - Perform balance sheet reconciliation repo...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
4 . ผู้ช่วยทนายความ ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพ
• Conduct research on relevant laws, regulations, and legal articles • Organize and maintain documents in a paper or electronic filing systems • Gather and arrange other legal documents for att...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
5 . พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ (Forklift Operator)
- ดูแลควบคุมการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าให้ถูกต้อง เหมาะสม - วางแผนและดูแลซ่อมบำรุงรถยกกับทีมที่เกี่ยวข้อง ให้รถยกมีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และจัดกำลังคนให้เหมาะสม - ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่าตำแหน่ง
18 ธ.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน Costing Officer ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง7 จ.ปทุมธานี
1)จัดทำรายประจำสัปดาห์ : การขายภายในประเทศ,การขายลูกค้าาขายปลึก,การโอนสินค้าไปLocationอื่น, ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ 2)จัดทำรายงานผลผลิต : สรุปรายวัน&รายสัปดาห์ และรายงานเปรียบเทียบผลผลิต 3)ควบคุมดูแลกา...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
7 . Safery Officer ประจำโรงงานลำลูกกา คลอง7 จ.ปทุมธานี
1)ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามแผนของหน่วยงานความปลอดภัยฯ และให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของระบบมาตรฐานแรงงานไทยและมาตรฐาน SEDEX 2)ดูแลและประสานงานด้านกา...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ธ.ค. 61
8 . Safety Officer ประจำโรงงานองครักษ์
1. ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนของหน่วยงานความปลอดภัย และให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ ข้อกำหนดของระบบมาตรฐานแรงงานไทยรวมถึง มาตรฐาน SEDEX 2. ดูแลและ ปรระส...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ธ.ค. 61
9 . สัตวบาลประจำฟาร์มโรงฟักไข่ไก่ จ.ชลบุรี
- ดูแล จัดการ รับผิดขอบงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง - มีความสาามารถในการจัดการ ควบคุมดูแลในส่วนของตู้ฟักไข่ไก่และผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
18 ธ.ค. 61
10 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ ER & CSR Officer (ประจำโรงงานองครักษ์)
1. To handle and coordinate with stakeholders on company's employee relations programs, policies, and procedures. 2. To process disciplinary action and document concerned that complies with company’s...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
11 . Product Development Supervisor (R&D) ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร อ.องครักษ์
1.Closely works with the Head of Product Development-Europe on the activities related to products of assigned European customers. 2.Responsible in meeting all European customer requirements in the d...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่าตำแหน่ง
18 ธ.ค. 61
12 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำโรงงาน ลำลูกกา คลอง7 จ.ปทุมธานี
- ดูแลและควบคุมตัวเลขในสต๊อกคงคลัง และการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตามระบบที่วางไว้ FIFO - มีการวางแผนงานและการกระจายสินค้าให้เหมาะสมกับพี้นที่ที่รองรับ รวมถึงเรื่องรถขนส่งสินค้า - ก...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน(Costing Officer) ประจำสาขาองครักษ์
1. ประมาณการและสรุปการขาย, ต้นทุนการผลิต สำหรับสินค้าแต่ละชนิดเพื่อใช้ในการจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุนประจำสัปดาห์ 2. จัดเตรียมรายงาน และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และ มาตราฐาน ขอ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
18 ธ.ค. 61
14 . QS & Vendor Control Supervisor
1. To control a quality, assurance and draws up a work to meet the agreed objectives and target date. 2. Ensure suppliers quality system (GMP, HACCP, BRC and company standard). 3. Coordinate with R...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่าตำแหน่ง
18 ธ.ค. 61
15 . Recruitment Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์
ดำเนินการสรรหาบุคคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และ ให้คำแนะนำ แก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนในการสรรหา และการรักษาบุคคลากร 1. ดำเนินการสรรหาพนักงานรายเดือน ตามคุณสมบัติที่กำหนด เช่น การลงประชาสัมพันธ์ต...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ธ.ค. 61
16 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่อง ประจำโรงงานลำลูกกา คลอง7 จ.ปทุมธานี
1) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรใน line ผลิต 2) ตรวจเช็คสต๊อคอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับเครื่องจักร 3) ควบคุมแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร 4) ปฏิบัติงานตามระบบของโรงงาน และตาม Job Card 5) ปฏิบัติงาน...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
17 . ช่างซ่อมบำรุงระบบ Utility [โรงงานแปรรูปอาหาร จ.นครนายก]
1.ดูแลงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในโรงงาน 2.ดูแลระบบน้ำปะปาและระบบสุขาภิบาลภายในโรงงาน 3.ดูแลระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศภายในโรงงาน 4.ดูแลระบบงานเครื่องกล เช่น ระบบ Boiler, Air compressor, และระบบ Mo...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
18 ธ.ค. 61
18 . QA Foreman ประจำโรงงานองครักษ์
1.ควบคุมและประกันคุณภาพ กระบวนการลดอุณหภูมิซากไก่ การตัดแต่งซาก และผลิตสินค้าพิเศษ จนถึงการบรรจุสินค้าลงตะกร้า เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ และความปลอดภัย ตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหาร...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่าตำแหน่ง
18 ธ.ค. 61
19 . ล่ามพม่า - HR Coordinator Burmese รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และเป็นล่ามเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน - อบรมพนักงานเข้าใหม่และประจำปี(ในส่วนงาน Non-Thai) - ประสานงาน/แปลเอกสารให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องที่ฝ่ายบุคคลและหัวห...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าครองชีพ
18 ธ.ค. 61
20 . พนักงานขับรถบรรทุก (ประจำที่ฟาร์ม จ.นครนายก)
1.ขับรถบรรทุกอาหารสัตว์ งานขับรถที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลรักษารถบรรทุก รวมถึงความสะอาดของรถ 3.สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง 2,000บาท (เงินพิเศษค่าเที่ยวรถ คำนวณจากระยะทาง)
18 ธ.ค. 61
21 . ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า / ประจำฟาร์มชลบุรี
1. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในฟาร์ม 2. ดูแลบำรุงรักษาระบบประปา ทั้งหมดภายในฟาร์ม 3. ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบให้น้ำ ให้อาหารไก่ 4. บันทึก เก็บข้อมูลประวัติการซ่อม ต่าง ๆ ไ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
18 ธ.ค. 61
22 . เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร (Operator) ประจำโรงงาน อ.องครักษ์
1.ควบคุมด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2. จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับการผลิต 3. ตรวจสอบและเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานสภาพการทำงาน รวมถึง ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ตำแหน่ง,ไม่รวม OT, ค่ากะ
18 ธ.ค. 61
23 . หัวหน้างานแผนกผลิต / ประจำโรงงาน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์การผลิต - ควบคุมและตรวจสอบเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวกับการผลิต - ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
18 ธ.ค. 61
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ