JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
ดูแลควบคุมสต็อกสินค้าสำเร็จรูปเบิก จ่าย รับคืนและดูแลพนักงานในสายงาน และดูแลงานจัดส่ง

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
1.ดูแลจัดพื้นที่ทางการเกษตร โดยควบคุม ดำเนินงานตามแผน และแก้ปัญหาที่พบ 2.จัดทำรายงานการปฎิบัติงาน ที่แสดงผลผลิต ปัญหาที่พบพร้อมแนวทางการแก้ไข

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 มิ.ย. 62

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์บรรจุสด
-วางแผนการตลาด บริหารยอดขายของสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย -วางแผนและบริหารส่งเสริมภาพลักษณะของตราสินค้า -วางแผนและบริหารช่องทางการตลาด -วิเคราะห์เป้าหมายและกลุ่มลูกค้า

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 มิ.ย. 62
5 . Supervisor ฝ่ายควบคุมคุณภาพ/ฝ่ายผลิต
-ตรวจติดตามระบบคุณภาพ -วางแผนและดำเนินการให้คำชี้แนะในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด -ติดตามแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ -ควบคุมการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 มิ.ย. 62
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
-ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิต การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ และการบริการต้องอยู่ภายใต้ภาวะควบคุม นับตั้งแต่การรับวัตถุดิบมาทำการผลิต และระหว่างทำการผลิตจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิต ในการปรับปรุงขั้นตอนการ...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ
-ตรวจติดตามงานระบบประกันคุณภาพ -วางแผนและดำเนินการให้คำชี้แนะในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด -ติดตามแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ -ควบคุมการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ
1.จัดโปรแกรมการปฐมนิเทศและอบรม 2.รักษาแผนการจ่ายเงินโดยดำเนินการสำรวจค่าใช้จ่ายเป็นระยะ 3.จัดตารางเวลาและดำเนินการการประเมินผลงาน,เตรีมงบประมาณ,ตรวจสอบและจัดกำหนดการณ์การจ่ายเงินเป็นรายบุคคล 4.รับ...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้าแผนกผลิต/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
-ให้คำแนะนำและหาวิธีการในการจูงใจพนักงาน และปรับปรุงแผนการผลิต สมรรถภาพเครื่องจักรในการผลิต คุณภาพของสินค้าและประสิทธิภาพการทำงาน - วางแผนการผลิต - ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 มิ.ย. 62
10 . จป. วิชาชีพ
-วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตรายรวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย -แนะนำพนักงาน ปลูกจิตสำนึกเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากอุบัติเหตุ -จัดทำแผนฝึกอบรมด้านความปลอ...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ