JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนง.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบกะ(Shift Raw Material Quality Inspector)
1. การรับ ตรวจสอบ ทดสอบ คุณภาพวัตถุดิบที่รับจากผู้ขาย 2. ตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพขแงน้ำแก้วและเนื้อแก้วให้เป็นไปตามาตรฐาน 3. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบ คุณภาพเนื้อแก้ว, น้ำแก้ว 4. งานอื่นๆ ...

Thai Glass Industries Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
2 . ช่างเทคนิคคุมเครื่องตรวจสอบ(กะ) หรือ พนง.ตรวจสอบคุณภาพและคุมเครื่องตรวจสอบ(กะ)
ช่างเทคนิคควบคุมเครืองตรวจสอบ 1.ควบคุม ดูแลเครื่องตรวจสอบ/ กระบวนการอบขวด/ การซ่อมบำรุงกระบวนการลำเลียงขวด ฯลฯ 2.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย พนง.ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมเครื่องตรวจสอบ 1.ตรวจสอบคุณภ...

Thai Glass Industries Public Co., Ltd.
ตำแหน่งละ 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงส้ร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
3 . พนักงานควบคุมเครื่องจักรขึ้นรูป (Forming Operator)
1.ควบคุมการทำงานการผลิตและการขึ้นรูปขวดแก้วตามความต้องการ 2.ควบคุมและตรวจสอบค่ากำหนด ค่าควบคุมต่างๆ ในการผลิต เช่นความหล่อเย็นของ Mold การหล่อแก้ว การเคลือบผิวขวด (Hot End Coating , DFE ) 3.ตรวจสอ...

Thai Glass Industries Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
4 . จนท.วางแผนซัพพลาย(General Materials Planning Officer)
1. วางแผนเรียกเข้าอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ สีพิมพ์และวัตถุดิบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรงให้มีปริมาณที่เพียงพอ ถูกต้อง เหมาะสมกับพื้นที่การจัดเก็บ 2. ติดตาม เร่งรัด และประสานงานกับผู้ขาย เกี่ยวกับกา...

Thai Glass Industries Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62

Thai Glass Industries Public Co., Ltd.
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
6 . ช่างไฟฟ้า หรือ ช่างอิเล็คทรอนิกส์รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตและบรรจุ เช่น ระบบการอบขวด 2.ปฏิบัติตามแผนงาน Preventive maintenance 3.ทำการซ่อ...

Thai Glass Industries Public Co., Ltd.
ตำแหน่งละ 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ