JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . รองผู้จัดการฝ่าย HR
ตำแหน่ง รอง ผจก.ฝ่าย HR - ดูแลและตรวจสอบงานด้านงาน HRM และ HRD รวมทั้งงานด้านธุรการฝ่ายบุคคล - ดูแลและตรวจสอบงานด้าน ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 และ IATF 16949 - วางแผนงานด้าน HRM และ HRD รวมกับผู...

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
2 . Planning Supervisor/เจ้าหน้าที่วางแผน
- ควบคุมและดูแลการวางแผนการผลิต - วิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนการผลิต จัดเตรียมข้อมูลและวัตถุดิบในการผลิต - คีย์ข้อมูลการผลิตที่ได้ในแต่ละวัน - ติดต่อประสานงานในแต่ละแผนก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
3 . ผู้ช่วยเลขานุการ ประจำสำโรง สมุทรปราการ
-รับผิดชอบงานด้านเลขานุการผู้บริหาร -รับผิดชอบงานด้านเอกสาร -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร -งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาท
15 ก.พ. 62
4 . Supervisor/วิศวกร New Model
1. รับผิดชอบจัดทำเอกสาร PPAP FILE 2. ดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด 3. สมารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ 4. สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
5 . ช่างเทคนิค Robot /ช่างแม่พิมพ์โลหะรับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิคRobot - เชื่อมชิ้นงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบความแข็งแรง ความถูกต้องของงานเชื่อมในเบื้องต้น - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ช่างตั้งแม่พิมพ์โลหะ - ตั้งงานแม่พิมพ์โลหะที่ได้รับมอบห...

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ/ธุรการ จป.รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 1. ดำเนินการสำรวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย 2. จัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะ มาตรการ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขทางด้านความปลอดภัย เพื่อ...

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
7 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
วางแผนบริหารงานจัดซื้อ เช่นจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์สำนักงาน งานซ่อมบำรุง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิต รวมทั้งการเปรียบเทียบ Supplierเรื่องราคา และคุณภาพ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
15 ก.พ. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 2.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฎิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี 3.จัดทำแผนงบประมาณการใช้...

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
9 . รองผจก.IT/จนท.โปรแกรมเมอร์อาวุโส/IT Supportรับสมัครด่วน !
รอง ผจก.ฝ่าย IT - ดูแลงานด้านการเขียนโปรแกรม Hardware และ Network - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์อาวุโส - สามารถเขียนโปรแกรมด้านงานบัญชี ระบบต้นทุนผลิต หรือระบ...

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
10 . พนักงานฝ่ายผลิตทั้งคนปกติและคนพิการรับสมัครด่วน !
- ดูแลและรับผิดชอบงานด้านไลน์การผลิต - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 ก.พ. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ