JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องผลิตถั่วเหลืองอบ
ควบคุมกระบวนการผลิตถั่วเหลืองอบให้ได้ตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามที่กำหนดสอดคล้องกับระบบมาตรฐานสากล ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต พัฒนาบุคคลากรให้มีคุณภาพประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้า...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่เอกสารควบคุมคุณภาพ
1.ควบคุมเอกสารระบบบริหารงาน ISO/IEC 17025 2.ดูแลดการจัดการตัวอย่างทดสอบ และงานธุรการทั่วไป 3.บันทึกผลทดสอบ และออกรายงานผลการทดสอบ บันทึกผลทดสอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ (QMS)
1. ดำเนินการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ระบบบริหารคุณภาพหรือระบบอื่นๆ รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งประยุกต์ใช้ในองค์กร 2. ทวนสอบ ปรับปรุงแก้ไข กระบวนการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุปร...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
14 มิ.ย. 62
5 . ฝ่ายผลิต / ควบคุมเครื่องจักร (เข้ากะ) ประจำโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี
- รับผิดชอบงานในฝ่ายผลิตอาหารสัตว์ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การควบคุมเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้ตามปกติ - วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นเมื่อเครื่องจักรหรือหน้างานเกิดปัญหา - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในฝ่ายผลิ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,600 - 15,000
14 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ประจำโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี
- ตรวจนับสต็อกวัตถุดิบ / สินค้า ประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน - กระทบยอดรับ - เบิก - ลงข้อมูลในระบบ SAP

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 20,000 บาท
14 มิ.ย. 62
7 . พนักงานคลังสินค้า / คลังวัตถุดิบ ประจำโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรีรับสมัครด่วน !
- รับ-จ่าย สินค้า / วัตถุดิบ ให้เป็นไปตามแผนการผลิต หลัก FIFO และถูกต้องตามมาตรฐานการทำงานที่บริษัทฯ กำหนด

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 9,600 - 20,000
14 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรไฟฟ้า ประจำโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรีรับสมัครด่วน !
ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของสถานีไฟฟ้าย่อย(Substation)ของบริษัท

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000
14 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนัก(เข้ากะ) ประจำโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรีรับสมัครด่วน !
ชั่งน้ำหนักรถที่เข้า - ออกจากโรงงานโดยอ้างอิงเกณฑ์ตามเอกสารโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
14 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการแผนกปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจำโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรีรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการบริหารงานแผนกเพิ่มผลผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกเพิ่มผลผลิต ให้บรรลุเป้าหมาย โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองนโยบาย

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 45,000
14 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ LAB (ปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการวิเคราะห์ / เตรียมตัวอย่าง - ทำการทดสอบทางด้านจุลชีววิทยาโดยทำการทดสอบ อ่านผล แปลผล รายงานผล - จัดทำและสรุปผลการปฏิบัติงานไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
14 มิ.ย. 62
12 . ช่าง/วิศวกรรมเครื่องเย็น,ไฟฟ้า,เครื่องกล (ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงร่วมกับหน่วยงาน PM 2.ควบคุมปัญหาการเกิด Break Down ของเครื่องจักรให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 3.ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน PM ในการจัดทำกิจกรรม 5 ส. 4.ประสานงานกับฝ่ายผลิตในเรื่...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ( ปราจีน,ขอนแก่น,ชลบุรี )
1.ควบคุมตรวจสอบ ให้มีคุณภาพตามาตรฐานและวิธีการหรือระเบียบปฏิบัติงานที่กำหนด 2.รายงานผลการควบคุมคุณภาพ ปัญหา เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อร่วมหาเหตุผลและแนวทางการแก้ไขและมาตรการป้องกัน 3.ควบคุมการปฏิบัต...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.จัดทำเอกสารรูปแบบมาตรฐานการผลิตและวิธีการผลิต 2.จัดเก็บเอกสารเอกสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้อยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารหรือใน File Computer ให้เป็นระเบียบงานต่อการค้นหา 3.ปฏิบัติงาน ณ หน้างานที่มีการ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการวิศวกรรมโรงงานอาหารสัตว์ปราจีนบุรี
- ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานอาหารสัตว์ - เตรียมความพร้อมการทำงานของเครื่องจักรให้มีความพร้อมในการผลิต - ควบคุมงบประมาณการซ่อมบำรุงให้ได้ตามแผนงาน - ควบคุมดูแลการทำงานของทีมให้...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-60,000
14 มิ.ย. 62
16 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
- รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลโรงงานชำแหละไก่ กาญจนบุรี - กำหนดและควบคุมการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือระเบียบข้อบังคับ - บริหารจัดการการทำงานของทีมงานทรัพยากรบุคคล ให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000-70,000
14 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (สำนักงานใหญ่)
1. สรรหาว่าจ้างผู้สมัครที่มีศักยภาพเข้าร่วมงานกับบริษัท ตามช่องทางต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของต้นสังกัด 2. ดูแล ให้คำปรึกษา พนักงาน 3. ดำเนินการงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล 4. รับ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
14 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปราจีนบุรี)
- ววางแผนการรวบรวมข้อมูล - บันทึกข้อมูลการรับ-จัดเก็บ-เบิกจ่าย-ส่งมอบสินค้าทั้งในระบบ SAP และ Report ประจำวัน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมเอกสารส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
14 มิ.ย. 62
19 . ผู้แทนขาย/หัวหน้าส่วนงานขายชิ้นส่วนไก่
- รับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนไก่ - กลุ่มลูกค้าตามความต้องการของธุรกิจ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม , ขายต่างประเทศ , ภูมิภาค , โรงแรม โรงเรียน ภัตราคาร และอื่นๆ

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
14 มิ.ย. 62
20 . ผู้จัดการแผนก/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานสุขุมวิท 71)
- บริหารงานบัญชี และให้คำปรึกษาน้องๆในทีมบัญชี - ตรวจสอบชุดสำคัญจ่ายต่างๆ และชุดสำคัญรับ - ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบเกี่ยวกับลูกหนี้ เจ้าหนี้ stock ชิ้นส่วน - ตรวจสอบยอดผลิตประจำวัน และบันทึกข้อมู...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโคร้งสร้างบริษัท+ประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
21 . หัวหน้าส่วนงานบริหารการลงทุน สำนักงานใหญ่
-ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และสถาบันทางการเงิน สนับสนุนการจัดหาเงินตามแผนของบริษัท ได้แก่ การขอวงเงินกู้ (Project Loan), Leasing, หุ้นกู้ และBEจัดทา cash flow projection ของบริษัท -ติดต่อประสานงานบริษ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
22 . เจ้าหน้าที่ขายสินค้ารับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานด้านการขายกับลูกค้า - จัดทำใบเสนอราคา - ส่งมอบสินค้า - สรุปยอดสั่งสินค้าติดต่อ, จัดทำรายงานขายสินค้าประจำสัปดาห์(ประจำเดือน) - เปิดใบเช็คจ่ายสินค้า(หรือใบแจ้งโหลด)ให้กับคลังสินค้า...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
23 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (ประจำจังหวัดขอนแก่น/ปราจีน)
1.วางแผนงานด้านความปลอดภัย - วางแผนงานโครงการ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 2.จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย - กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง หรือมาตรการเกี่...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
24 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ (โรงชำแหละสุกรชลบุรี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ • รับผิดชอบข้อกำหนดของลูกค้า, ตรวจสอบและทบทวนข้อกำหนด • เจรจาต่อรองเพื่อให้สอดคล้องความต้องการของบริษัท กับลูกค้า • ถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าไปย้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง • ว...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 มิ.ย. 62
25 . เจ้าหน้าที่ผลตอบแทน และเงินเดือน
- จัดทำเงินเดือนค่าจ้างพนักงาน - ตรวจสอบบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน - จัดทำ Report การขาด ลา มาสายของพนักงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำแบบประเมินผลงานประจำปี - จัดทำข้อมูลการยื่นภาษี

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
26 . ช่าง/วิศวกรรมเครื่องเย็น,ไฟฟ้า,เครื่องกล (จ.ปราจีนบุรี,จ.กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงร่วมกับหน่วยงาน PM 2.ควบคุมปัญหาการเกิด Break Down ของเครื่องจักรให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 3.ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน PM ในการจัดทำกิจกรรม 5 ส. 4.ประสานงานกับฝ่ายผลิตในเรื่...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
27 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าแช่แข็ง (ประจำ จ.ปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนงานเพื่อให้การตรวจรับ การจัดเก็บ การเบิกจ่ายและการส่งมอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการปฏิบติงานตามหลักการ First in First out (FIFO) 2. ดำเนินการปฏิบัติงานต่อเนื่...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
28 . หัวหน้าหน่วยผลิต (จ.ปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย - ควบคุมสอนการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีทักษะ - วางอัตรากำลังตามกำลังการผลิตสินค้า ควบคุมกายภาพให้มีคุณภาพตาม Spec ชิ้น - ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
29 . เจ้าหน้าที่สุขศาสตร์ (ปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการทำความสะอาดเครื่องจักร,อุปกรณ์ และพื้นที่ในการผลิตให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 2. ควบคุมการจัดเตรียมสารเคมีที่จะใช้ในกระบวนการผลิต 3. ตรวจสอบงานให้ได้ตามประสิทธิภาพและคุณภาพ 4. ควบคุมอัตรากำล...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
30 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (ประจำ จ.ปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
วางแผนการตรวจสอบ การควบคุม การทวนสอบ คุณภาพในกระบวนการผลิตไก่สดและแช่แข็ง ตลอดทั้งกระบวนการ ตัดสินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ วางแผนและกำนดแนวทางในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพต่างๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
14 มิ.ย. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ