JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / สมุห์บัญชี (ประจำประเทศกัมพูชา / ไทย)
- จัดทำแผนการดำเนินงานในฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - ควบคุมดูแลงานบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - คว...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)วิชาชีพ
- วิเคราะห์ และตรวจสอบงานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตาม...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ก.ย. 62
3 . QA Department Manager
Essential duties: 1. Responsible to conduct and prepare report for the internal quality audit (IQA) as part of IQA team member. 2. Daily GMP inspection of production lines and other supporting unit...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน Depended on experiences
15 ก.ย. 62
4 . ธุรการ (แผนกควบคุมคุณภาพ / แผนกวิศวกรรม)
- ดูแล รับผิดชอบงานเอกสารของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดส่งเอกสาร หรือสำเนาให้หน่วยบงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ไ...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ย. 62
5 . เลขานุการ (ฝ่ายขายและการตลาด)
- จัดเตรียมบันทึกการประชุม และเอกสาร(ฝ่ายขาย)ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงาน และแจกจ่ายเอกสาร (ฝ่ายขาย)ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่างๆ - เตรียมการนัดหมายทั้งที่จากบุคคลภายในและภายนอกองค...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านSafety)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานร่วมกับจป.วิชาชีพ เกี่ยวกับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับระบบดับเพลิงภายในสถานที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัย - ตรวจสอบการทำงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานสำห...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ย. 62
7 . Graphic Designer (ด้านOnline Marketing/Social media)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการออกแบบงานในเชิงกราฟฟิกให้เป็นไปตามความต้องการและรูปแบบที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ - ออกแบบงานกราฟฟิก เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต่างๆ ของบริษัทฯ - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ท...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ก.ย. 62
8 . พนักงานขายPC (กรุงเทพ / ต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานขายและแนะนำผลิตภัณฑ์เวชสำอางระดับคุณภาพ โดยบริษัทฯ มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการขายโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและทีมการตลาดผู้มีประสบการณ์ **วิธีการสมัครเฉพาะตำแหน่งงานนี้ สน...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น + รางวัลการขาย
15 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก (แผนกจัดซื้อ)
1. ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบ/วัสดุการบรรจุที่ใช้ในการผลิตสินค้า 2. ทำการสั่งซื้ออุปกรณ์/ของใช้สิ้นเปลื่อง ที่ใช้ภายในบริษัทและส่งออกไปต่างประเทศ 3. ติดต่อประสานงานและทำการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายทั้งภาย...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ก.ย. 62
10 . พนักงานขับรถ (รถขนาดกลาง 6 ล้อขึ้นไป) - ต่างจังหวัดรับสมัครด่วน !
- ขับรถ (ของบริษัท) ส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ ได้ถูกต้องและตรงเวลาในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถ บำรุง-ดูแลรักษารถของบริษัทฯ ให้สามารถพร้อมใช้งาน - งานอื่น ๆ ตา...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (รายเดือน)
15 ก.ย. 62
11 . หัวหน้าแผนก(การผลิตยา) -เภสัชฯ/วิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล
- วางแผนหรือมอบหมายการวางแผนและตรวจสอบแผน จัดอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบ - กำกับ ดูแลงานให้เป็นไปตามแผน และตรวจสอบขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ก.ย. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง / ช่างเทคนิค
- ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องจักรในการผลิตตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - Operate เครื่องจักรแต่ละระบบตามแผนงานที่กำหนดให้เพียงพอต่อการใช้งาน และสอดคล้องกับแผนการผลิต พร้อมบันทึกผลการทำงานข...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ย. 62
13 . นักวิเคราะห์ / QC Pharmacist
- ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดและดำเนินการทดสอบตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละหน่วยปฏิบัติการ - ทบทวน ทวนสอบความถูกต้องของระบบงานห้องปฏิบัติการ รวมถึงระบบการตรวจสอบทด...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ก.ย. 62
14 . ผู้แทนยา/เวชสำอาง - ร้านขายยา (กรุงเทพ/ต่างจังหวัด)
- ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - พบลูกค้า และขายผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่กำหนด - ขายผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของบริษัทฯ - รายงานความเคลื่อนไหวของตลาด และคู่แข่งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ - ปฏิบัต...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ย. 62
15 . ผู้จัดการแผนกขาย (เวชสำอาง/อาหารเสริม)-ต่างจังหวัด
- ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - พบลูกค้าและดำเนินการขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด - ขายผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของบริษัท - รายงานความเคลื่อนไหวของตลาด/คู่แข่ง ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ