JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าหน่วยควบคุมการจราจรรับสมัครด่วน !
อำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในลานจอด และบริเวณรอบอาคาร ตามมาตรการของบริษัท ตรวจสอบความผิดปกติและสอบสวนผู้ต้องสงสัยของพื้นที่ทั้งในอาคารและบริเวณรอบอาคาร รวมถึงประสานงานแจ้งผู้บังคับบัญชา ร่วมพิจารณาค...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
จัดทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่, สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จ้างบริหาร , ติดตามหนี้สินที่มียอดค้าง, เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย, จัดเตรียมหรือจัดทำเอกสารทางกฎหมาย,...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
22 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด
1. ดำเนินงานตามแผนการจัดโปรโมชั่นเสริมจากโปรโมชั่นหลัก เช่น Sectional Promotion เป็นต้น 2. ประสานงานการจัดโปรโมชั่นกับผู้เช่าภายในศูนย์การค้า เช่น การส่งเอกสารการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับผู้เช่า / การ...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Call Center)
1. ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เช่า และการจัดงานในศูนย์การค้าทั้งหมด โดยการประกาศเสียงตามสาย 2. อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือกับผู้ใช้บริการ เช่น การให้บริการรถเข็...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
5 . ช่างสุขาภิบาล
รับผิดชอบดูแลการทำงานของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขาภิบาล ตรวจสอบการติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลสำหรับการตกแต่งพื้นที่ของผู้เช่า บำรุงรักษาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแก้ไขปัญหาฉุกเฉินของงานระบบส...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
22 ส.ค. 62
6 . ช่างเทคนิคอาวุโสไฟฟ้า
- รับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า - ควบคุมการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสำหรับการตกแต่งพื้นที่ของผู้เช่า - ตรวจสอบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแก้ไขปัญหาฉุกเฉินของงานระบบไ...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ผู้เช่าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่จะเช่าพื้นที่ เข้าชมพื้นที่ - รับข้อมูล ความต้องการ และตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะเช่าพื้นที่ - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบพื้นที่เช่า - ดูแล ตรวจสอบ ให้ผู้...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
8 . พนักงานรักษาความปลอดภัย
- รับผิดชอบควบคุมระบบ CCTV ภายในและบริเวณรอบศูนย์การค้า - ประสานงานกรณีพบเหตุร้ายและสิ่งผิดปกติ - ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบ CCTV - ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์สำคัญรอบพื้นที่ศูนย์การค้า

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
9 . ผู้จัดการแผนกแคชเชียร์รับสมัครด่วน !
กำหนดนโยบายและกระบวนการทำงาน และระบบรับเงินของแคชเชียร์ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริการลูกค้าของแคชเชียร์

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่อาวุโสพื้นเช่า
- ดำเนินการสำรวจร้านค้าในตลาดคู่แข่งเพื่อคัดเลือกร้านค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ศูนย์การค้ากำหนด เช่น ร้านค้าที่สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการ และร้านค้าที่มีศักยภาพในตลาดเป็นต้น - นำเสนอขายพื้นที่ร้า...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ