เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Supervisor
1.ดูแล บริหารงานด้านบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ควบคุมการดำเนินงาน และตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแนวปฎิบัติที่ได้วางไว้ 3.รับนโยบายจากผูู้บังคับบัญชามาดำเนินการให้เป็นไปตามเป้า...

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
18 ม.ค. 62
2 . Area Sales Manager
1 ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2.ดูแลและวางแผนการตลาดให้มียอดขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 3.สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และประสานงานทั้งภายในและภายนอกให้งานสำเร็จ ตามเป้าหม...

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
18 ม.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- บริหารงานบุคคลทั้งระบบ - วางแผนและกำหนดอัตรากำลังคนให้เหมาะสม - วางแผนโครงสร้างเงินเดือน และบริหารค่าตอบแทนพนักงาน - พัฒนาระบบสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
4 . Programmer
1. เขียนโปรแกรมเพื่อใช้ภายในองค์กร (Visual C#,MS SQL,PHP, MySql) 2. ดูแล webpage ของบริษัทและบริษัทในเครือ (HTML,AJAX) 3. พัฒนา Application Mobile 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. Support งาน ...

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. บริหารงานท้้งหมดของ F&B และการดำเนินงานประจำวันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้และเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด 2. ออกแบบเมนูอาหารและเครื่องดื่ม ประจำเทศกาลต่างๆ เพื่อทำการผลิตสื่อต่างๆ ให้กับแต่ละสาขา 3. สามารถ...

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/เวชระเบียน (สุขสมดุล)
1.ต้อนรับลูกค้า และให้บริการลูกค้า 2.ประสานงานและแนะนำโปรแกรมการรักษาต่างๆ 3.รับโทรศัพท์ และรับนัดคิวการรับการตรวจและรักษา 4.ตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำคอร์สต่างๆ กับลูกค้า 5.ทำรายงานประจำวัน 6.ง...

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
7 . พนักงานเสิร์ฟ (ประจำ) /Part-time
- ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อมและความสะอาดก่อนร้านอาหารเปิดให้บริการซึ่งได้แก่ ความเรียบร้อยของการจัดโต๊ะ ให้ถูกต้องตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ - แนะนำเมนูอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเมนูแนะนำ สิทธิประโยชน...

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000 บาท (ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ เช่น ทิป,เบี้ยขยัน,KPI,เงินรางวัลจากการขาย)
18 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / พนักงานรับรถรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความเรียบร้อย ความปลอดภัยสำหรับอาคารสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลการผ่านเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะ 3. รายงานเหตุการณ์ประจำวันต่อผู้บังคับบัญชา 4. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่พนักงาน...

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
9 . ช่างแอร์
1. งานซ่อมบำรุงแอร์ ทั้งระบบ 2. ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ภายในสำนักงาน 3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สามเสนวิลล่า จำกัด และ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
18 ม.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ