JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor Production Process
-ควบคุมการผลิตในงาน Process-Filler -บำรุงรักษาเครื่องจักรงาน Process-Filler -วางแผนการใช้กำลังคนและทรัพยากรการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด -การแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต งานProcess-Filler -คว...

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างเงินเดิอนขององค์กร
22 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ตันแลนด์ภาคภาษาจีน (Tanland Coordinator : Chinese Speaking)
-เจ้าหน้าที่นำชมภายในศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ เน้นทักษะภาษาจีน หากมีทักษะภาษาอังกฤษหรือ ภาษาญี่ปุ่นด้วยจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ -ปฏิบัติด้านสื่อสารองค์กร นำเสนอให้ข้อมูลต่างๆขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ...

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างเงินเดิอนขององค์กร
22 ส.ค. 62
3 . Technician Maintenance ช่างเทคนิคส่วนซ่อมบำรุง
-ปฏิบัติงานซ่อมแก้ไข บำรุงรักษาตามแผนและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้งานในกระบวนการผลิต -ทำงานบำรุงรักษานอกแผน(ซ่อมแก้ไข)เพื่อให้เครื่องจักรกลับมาผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม...

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างเงินเดิอนขององค์กร
22 ส.ค. 62
4 . Microbiologist (นักจุลชีววิทยา)
จัดเตรียม ตรวจวิเคราะห์สรุปผลการวิเคราะห์ และการทวนสอบทางจุลชีววิทยา , สุขาภิบาล

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 ส.ค. 62
5 . Calibration Technician
-ปฏิบัติงานสอบเทียบเครื่องมือวัดตามแผน -ดำเนินกิจกรรมอื่นๆในงานดูแลเครื่องมือวัดให้มีพร้อมใช้งาน -จัดทำเอกสารและเก็บข้อมูลระบบเครื่องมือสอบเทียบ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
6 . Officer QA Processรับสมัครด่วน !
- สุ่มตรวจกระบวนการผลิต สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งทางด้านกายภาพและเคมี - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างขององค์กร
22 ส.ค. 62
7 . Technician Urgently Required !
-ควบคุมและปฏิบัติงาน ด้านเครื่องจักรในงานผลิต -ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดมาตรการเบื้องต้น -สนับสนุนงานซ่อมบำรุง(Overhaul)และงานด้านบำรุงรักษาด้วยตนเอง

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
8 . HR & GA Supervisor
HR&GA Supervisor - รับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์ ,กิจกรรมของบริษัท , งานสวัสดิการ , ควบคุมดูแลงาน HR&GA **พิจารณาเฉพาะท่านที่มีคุณสมบัติตรงเท่านั้น**

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
22 ส.ค. 62
9 . พนักงานแผนกผลิต
1) Blow Molding Operator หน้าที่ความรับผิดชอบ : ซ่อมบำรุงเครื่องเป่าขวด PET 2) Filler Operator หน้าที่ความรับผิดชอบ : : ซ่อมบำรุงเครื่องบรรจุขวด PET 3) Packing operator หน้าที่ความรับผิดชอบ : ซ่อ...

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ