JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานลูกฟูก
1.รับนโยบายจากฝ่ายผลิตโดยผู้จัดการฝ่ายผลิต นำไปปฎิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้รับ 2.วางแผนการผลิตและการปฎิบัติงานในแผนกลูกฟูกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ควบคุมดูแลให้เกิดความถูกต้...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารลูกค้าสัมพันธ์
- นำเสนอโครงการ ผลิตภัณฑ์-ธุรกิจใหม่ต่อบริษัท - นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้กับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ - เพิ่มยอดขายจากลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าใหม่ - ติดตามและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
3 . เลขานุการบริษัท / เลขานุการกรรมการผู้จัดการรับสมัครด่วน !
1.การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร 2.การนัดหมายในการประชุมตามที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย 3.การบันทึกรายงานการประชุม - รายงานผู้บริหาร 4.การติดตามงานกับผู้บริหารภายในองค์กรตา...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามความสามารถและโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกเตรียมการผลิต (Pre-Production Section Head)
- บริหารจัดการและควบคุมงาน - ตรวจสอบ File งานที่ได้รับจากลูกค้า - จัดทำ Art Work จาก File งานของลูกค้า - จัดทำ Digital Proof - ตรวจเช็คฟิล์ม และเพลท - สรุปรายงานนำเสนอผุู้บังคับบัญชา - งานอ...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหารับสมัครด่วน !
1.จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงานตามช่องทางต่างๆ 2.จัดทำและสรุปอัตรากำลังคนประจำเดือน 3.จัดทำสัญญาว่าจ้างและปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 4.จัดทำเอกสารประเมินทดลองงาน 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ