JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ
ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี พิมพ์จดหมายออก จัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ดูแลเงินสดย่อย พิมพ์งบการเงิน จัดซื้อ ประสานงานทั่วไป และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอซีที แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-25,000
21 พ.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของลูกค้า จัดทำกระดาษทำการตามมาตรฐานการสอบบัญชี สังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ส่งคำยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ร่างรายงานผู้สอบบัญชี ง...

บริษัท เอซีที แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-30,000
21 พ.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ