JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดส่งรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานสรุป - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคอมพิวเตอร์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟฟิ่เชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง หรือตามประสบการณ์
18 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง/ฝึกอบรม
- สรรหาพนักงานได้ตามกำหนดเวลา - ปฐมนิเทศก์พนักงานเข้าใหม่ - ดูแลเรื่องการอบรมภายในและจัดทำเอกสารการฝึกอบรมส่งพัฒนาฝึมือแรงงาน - จัดทำแฟ้มประวัติพนักงานให้ Update อยู่ตลอดเวลา - งานอื่น ๆ ตามท...

บริษัท เอฟฟิ่เชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง หรือตามประสบการณ์ หรือตามตกลง
18 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ