JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้า ทั้งวัตถุดิบและคลังสำเร็จรูปและการบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด - การวางแผนการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าให้เหมาะสมความต้องการ...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมรับสมัครด่วน !
- วางแผนและบริหารงานกระบวนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) พร้อมทั้งติดตามการซ่อมบำรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะเดิม...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
3 . พนักงานขับรถ (ผู้บริหาร)รับสมัครด่วน !
-ขับรถส่งผู้บริหารตามสถานที่ต่างๆ -มีจรรยาบรรณในหน้าที่ -ใจบริการ -ใจเย้น

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 เม.ย. 62
4 . วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม และบริการให้กับลูกค้า • ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ • วางแผนกลยุทธ์การขายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด • ประสานกับบุคคลภายในเพื่อแก้...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคารับสมัครด่วน !
-ประเมินราคา/อ่านแบบ -ติดต่อผู้ผลิต/ติดต่อผู้จำหน่าย -วางแผนงาน/บันทึกและสรุปการทำงาน -ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร -เขียนแบบและออกแบบตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงส้รางของบริษัท
23 เม.ย. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
-วางแผนและกาหนดวิธีดาเนินการงานจัดซื้อ -สร้างระบบการจัดซื้อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ -จำนวนข้อร้องเรียนในด้านจัดซื้อจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -กำหนดนโยบายการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ -ควบคุม ตรวจสอบเอ...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
23 เม.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนก QA & QCรับสมัครด่วน !
- ทบทวนและปรับปรุงการมาตรฐานการทำงาน มาตรฐานสินค้าให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ - ควบคุมสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
-วางแผนการผลิตสินค้าและวัตถุดิบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต - รับข้อมูลพร้อมตรวจสอบ/วิเคราะห์ใบส...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
10 . จนท.บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- คำนวนต้นทุนตาม JOB ORDER - คำนวนต้นทุนสินค้าประจำเดือน และ ตามJOB ORDER - ปิดค่าใช้จ่ายโรงงานเข้าบัญชีต้นทุนขายสินค้า - ปิดบัญชีชื้อเข้าบัญชีสินค้าคงคลัง - ตรวจนับสินค้าคงคลังประจำเดือน - ตรวจส...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 เม.ย. 62
11 . วิศวกรสนามรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของช่างติดตั้ง หรือผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - ประสานงานกับเจ้าของงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและสรุปรายงานความสำเร็จของงาน

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (+ประสบการณ์)
23 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่เทคนิคเขียนแบบ (ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- เขียนแบบหรือถอดแบบตามคำสั่งของหัวหน้าแผนกให้ทันกำหนด - เขียนแบบให้ถูกต้องตามที่กำหนดใน Work Instruction ของแผนก - ควบคุมการเก็บเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO9001

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
13 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ ควบคุมรับเข้า จ่ายออก เปิดใบขอซื้อวัตถุดิบ ควบคุมดูผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมสูตรการผลิต - ดูแลวัตถุดิบSafety stock พัฒนาระบบภายในแผนกคลังสินค้าควบคุม - ตรวจสอบ STOCK CARD ติดตาม...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- ดูแลการออกแบบ วาดแบบ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยใช้โปรแกรม Auto Cad - ดำเนินขั้นตอนตามกระบวนการออกแบบและส่งงานให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายติดตั้งโครงการ

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 เม.ย. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ