JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม)รับสมัครด่วน !
1.สำรวจและรวบรวมความจำเป็นและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีให้มีประสิทธิภาพ 2.จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี / ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน 3.จัดทำแผน IDP เพื่อพัฒนา Talent ติดตามและประเมินผล Talent 4.จัดทำ Tra...

บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
2 . Product Trainer Supervisorรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ จัดทำหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรม (เน้นตัวสินค้าของทางบริษัท) ทั้งสินค้าตัวเก่าและสินค้าตัวใหม่ 2. นำเสนอหลักสูตรให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 3. เป็นวิทยากรฝึกอบรมตัวสินค้าให้กับพนักงานข...

บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ส.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกจัดส่งรับสมัครด่วน !
1.วางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าในแต่ละวัน 2.บริหารค่าใช้จ่ายของแผนกขนส่ง 3.บริหารอัตรากำลังผลให้สามารถปฎิบัติงานได้ทุกวัน 4.ดูแลและตรวจสอบรถส่งสินค้าให้พร้อมปฏิบัติงาน 5.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีต่า...

บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ส.ค. 62
4 . ผู้จัดการการตลาดรับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการงานทีมการตลาด 2.วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดปัจจัยภายใน/ภายนอกองค์การ 3.คิดและค้นหาสิ่งใหม่ๆเพื่อปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ทันกับการแข่งขันและการส่งเสริมการขายต่างๆ 4.วิเคราห์และพัฒนาช่องทาง...

บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ส.ค. 62
5 . หัวหน้าส่วนบคคล / จนท. บุคคล (Payroll) / จนท.ธุรการรับสมัครด่วน !
หัวหน้าส่วนบุคคล 1.ควบคุมดูแลงาน สรรหาว่าจ้าง , ค้างจ้างเงินเดือน , ฝึกอบรม , แรงงานสัมพันธ์ 2.วางแผนการทำงานภายในหน่วยงาน,วิเคราะห์อัตรากำลังคน,เพิ่มช่องทางการสรรหา,สำรวจค่าจ้างประจำปี,การประเมินผล...

บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่งละ 3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ