JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดออนไลน์
1. วางแผน และจัดทำแผนสื่อสาร แผนการใช้สื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์ทุกประเภทภายใต้งบประมาณที่กำหนด 2. ติดตาม ตรวจสอบสถานะ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการของสื่อโฆษณาทุกประเภท 3. ออกแบบ...

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
22 ก.ค. 62
2 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
1. วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา 2. ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด 3. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. ...

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
22 ก.ค. 62
3 . วิศวกรสนาม
1. วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา 2. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 3. ประสานงานกับเจ้าของบ้าน เพื่อรายงาน และเคลียร์งานต่างๆ 4. ประสานงานกับผู้ออกแบบเ...

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
22 ก.ค. 62
4 . ทีมช่างประจำโครงการ
ช่างสี, ช่างไฟฟ้า, ช่างประปา, ช่างปูน, ระบบลิฟท์ และกรรมกร

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
22 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
1. การวิเคราะห์การตลาด และการขาย กำหนดแผนการตลาดให้สอดคล้องกับแผนการขาย แผนงานก่อสร้าง รวมถึงแผนธุรกิจ 2. จัดทำแผนงานการตลาด นำเสนอต่อผู้บริหารพิจารณา 3. จัดทำแผนงานขายของแต่ละโครงการนำเสนอให้ทางผู้...

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
22 ก.ค. 62
6 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
1. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด 2. บริหารจัดการงานก่อสร้างตามประสงค์ของผู้ว่าจ้าง และตามหลักวิชาการบริหารงานก่อสร้างที่ดี และถูกต้อง 3. ติดตาม ตรวจส...

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
22 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติกรรมรับสมัครด่วน !
1. วางแผนงาน และควบคุมงานด้านนิติกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน และกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 2. ดำเนินการขออนุญาตเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตทุกประเภทที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ 3. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และ/หรือห...

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
22 ก.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ