เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี(ฝั่งรายได้)
- วางบิลรายได้บางส่วน เช่น ประกัน คู่สัญญา เป็นต้น - ตรวจสอบการตั้งเบิกว่า ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา - บันทึกรายได้ทุกประเภทและตัด statement - ติดตามลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและควบคุมอายุลูกหนี้ให้สั้...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
2 . เลขานุการ
- รับผิดชอบงานเลขานุการผู้บริหาร - ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท และผู้บริหาร - ประสานงานติดต่อกับบุคคล/หน่วยงานภายนอก/หน่วยงานภายในตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อหน่วยงานราชการ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอ...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน 18,000 - 28,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(HRD)
- จัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนา - ดำเนินงานตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนา พร้อมประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา - รับผิดชอบการยื่นหลักสูตรการอบรมและพัฒนากับกรมพัฒฯ - ประสานงานกรณีอบรมภายนอก - กิจกรรมบริษัท - ...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน 18,000-20,000
18 ม.ค. 62
4 . Sales Representative
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้กับลูกค้าใหม่ - ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าเพื่อรักษายอด และสร้างยอดรายได้จากลูกค้าเก่า - ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ