เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพย์สิน
- บริหารจัดการทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สินทุกประเภท ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและบริษัทในเครือ - ตรวจสอบทรัพย์สินทุกพื้นที่ตามระยะเวลา รวมถึงสรุปบัญหาที่เกิดขึ้น - ดูแลรับผิดชอบจัดการงานธุรกา...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 พ.ย. 61
2 . Sales Supervisor
- ดูแลยอดขายของกลุ่มโรงพยาบาลให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด - ร่วมวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และดำเนินตามกลยุทธ์เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายขององค์กร - บริหารจัดการทีมงาน กำกับดูแลให้ทีมสามารถทำยอดได้ตามเป้าที่ว...

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 พ.ย. 61
3 . Sales Representative
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้กับลูกค้าใหม่ - ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าเพื่อรักษายอด และสร้างยอดรายได้จากลูกค้าเก่า - ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่สรรหา
- รับผิดชอบด้านงานสรรหา และคัดเลือก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานวันจันทร์ -ศุกร์

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 พ.ย. 61
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ