JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
- ตรวจสอบและบันทึกการเบิก ขาย โอน และนำกลับมาใช้ใหม่ของคูปองเงินสด และบัตรเติมน้ำมัน - จัดทำรายงานสรุปยอดคูปองเงินสดคงเหลือในมือลูกค้าและผู้จัดการสถานีบริการ - จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้คูปองเงิ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการ ประจำสาขาวิภาวดี 1 กรุงเทพฯ
-บริหารยอดขาย-บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ควบคุมงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน -ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริกา...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ Lawson
- บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริการงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - งานด้านอื่นๆ ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
4 . แคชเชียร์ ประจำร้านสะดวกซื้อลอว์สัน สาขาบางบอน
- รับชำระค่าสินค้าและบริการ - รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับงานขาย งานบริการลูกค้า แคชเชียร์ การจัดเรียง และเติมสินค้า - ดูแลเรื่องคุณภาพ และความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการ
-บริหารยอดขาย-บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของบริษัทฯ -ควบคุมงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และความ สะอาดของสถานีบริการน้ำมัน -ดูแลความเรียบร้อยภายในสถา...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
6 . ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- รับผิดชอบการกำหนดนโยบาย แผนงาน ควบคุม ดูแลในการบริหารบุคลากร บริหารงานด้านการสรรหาว่าจ้าง การวางแผนกำลังคน การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองค...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
7 . พยาบาลวิชาชีพ ประจำสำนักงาน
-วินิจฉัยอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นทั่วไป -ปฎิบัติงานด้านสุขอนามัย จ่ายยา ทำแผล ทำประวัติการเจ็บป่วย และดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้งานในห้องพยาบาล -ให้คำแนะนำปัญหาด้านสุขภาพ

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
8 . พนักงานธุรการ
- ดูแลงานเอกสารต่างๆ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
9 . ช่างไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) ประจำภาคใต้และ ภาคเหนือ
- ซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ - ซ่อมบำรุงไฟฟ้าตามสถานีบริการSUSCOทุกจังหวัดในเขตภาคใตั ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน(ใกล้ภูมิลำเนา-ทั่วประเทศ)
-บริหารยอดขาย-บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ควบคุมงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน -ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริกา...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
11 . พนักงานปฎิบัติการร้านสะดวกซื้อ
- Set up ร้านสะดวกซื้อ เมื่อเปิดสาขาใหม่ - อบรมพนักงานเกี่ยวกับการบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการขาย การบริการลูกค้า การจัดเ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000 -18,000 บาท
22 พ.ค. 62
12 . ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ Lawson (ใกล้ภูมิลำเนา-ทั่วประเทศ)
- บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริการงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - งานด้านอื...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
13 . ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
-ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของสำนักเลขานุการบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ -จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
14 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจากเรือบรรทุกน้ำมัน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจากคลังเก็บน้ำมัน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
15 . ช่างไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง)-ประจำสำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ - ซ่อมบำรุงไฟฟ้าตามสถานีบริการต่างๆ ทั่วประเทศ - ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ 8.00-17.30 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ