JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานส่งเสริมการขาย
-ดูแลบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม SUSCO Smart Member -ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า SUSCO Smart Member ผ่านช่องทางต่างๆ -ให้ข้อมูลกิจกรรมทางการตลาด หรือโปรโมชั่นต่างๆให้แก่กลุ่มลูกค้า -ประสานง...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
2 . ช่างก่อสร้าง
1.ควบคุมและประสานงานก่อสร้างสถานีบริการใหม่ 2.ควบคุมและประสานงานปรับปรุงทาสีสถานีบริการเดิม 3.ตรวจสอบรับงานก่อสร้างร้านสะดวกซื้อ และร้านกาแฟ ภายในสถานีบริการน้ำมัน

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000-18,000
24 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการ ประจำสาขาวิภาวดี 1 กรุงเทพฯ
-บริหารยอดขาย-บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ควบคุมงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน -ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริกา...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ Lawson
- บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริการงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - งานด้านอื่นๆ ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการ
-บริหารยอดขาย-บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของบริษัทฯ -ควบคุมงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และความ สะอาดของสถานีบริการน้ำมัน -ดูแลความเรียบร้อยภายในสถา...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
6 . ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- รับผิดชอบการกำหนดนโยบาย แผนงาน ควบคุม ดูแลในการบริหารบุคลากร บริหารงานด้านการสรรหาว่าจ้าง การวางแผนกำลังคน การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองค...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
7 . ช่างไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) ประจำภาคใต้และ ภาคเหนือ
- ซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ - ซ่อมบำรุงไฟฟ้าตามสถานีบริการSUSCOทุกจังหวัดในเขตภาคใตั ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน(ใกล้ภูมิลำเนา-ทั่วประเทศ)
-บริหารยอดขาย-บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ควบคุมงานพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน -ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริกา...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
9 . พนักงานบัญชี
- ตรวจสอบและบันทึกการเบิก/ขาย/ซื้อ - ตรวจสอบเงินฝากธนาคารและรายงานขายประจำวัน - บันทึกรายการบัญชีเข้าระบบที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
10 . พนักงาน Part-time/ Full time (แคชเชียร์/บารีสต้า)
- รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับงานขาย งานบริการลูกค้า แคชเชียร์ การจัดเรียงสินค้า ชงเครื่องดื่มในร้านกาแฟ - ดูแลเรื่องคุณภาพ และความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
11 . พนักงานปฎิบัติการร้านสะดวกซื้อ
- Set up ร้านสะดวกซื้อ เมื่อเปิดสาขาใหม่ - อบรมพนักงานเกี่ยวกับการบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการขาย การบริการลูกค้า การจัดเ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
12 . ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ Lawson (ใกล้ภูมิลำเนา-ทั่วประเทศ)
- บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริการงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท - งานด้านอื...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
13 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจากเรือบรรทุกน้ำมัน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจากคลังเก็บน้ำมัน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
14 . พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- วางแผนการจัดฝึกอบรม - ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใน/ภายนอกให้แก่พนักงานทุกระดับ - จัดปฐมนิเทศเบื้องต้นให้แก่พนักงานใหม่ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร - จัดกิจกรรมพิเศษภายในบริษัท - จัดทำข้อมูล...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
15 . ช่างไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง)-ประจำสำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ - ซ่อมบำรุงไฟฟ้าตามสถานีบริการต่างๆ ทั่วประเทศ - ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ 8.00-17.30 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ