JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการ (สัญญาจ้าง)
- รวบรวมข้อมูลจากงานผลิต เพื่อจัดทำรายงานปริมาณหน่วยน้ำผลิต จ่าย ประจำวัน ประจำเดือน และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ - บันทึกข้อมูลรายงานต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์ - จัดทำใบคุมตรวจรับ แล...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
26 มิ.ย. 62
2 . พนักงาน-คอมพิวเตอร์ (IT Application Support)
- จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน - วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง ดูแล ระบบสารสนเทศ (Application) และระบบฐานข้อมูล (Database) ขององค์กรให้มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภ...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
3 . พนักงาน-ประสานงานเทคนิคด้านจัดซื้อ (จ.ระยอง)
- ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ อุปกรณ์ โดยประสานงานกับ Supplier ให้เป็นไปตามคำขอของหน่วยงานต่างๆ - ประสานงาน รวบรวม และประมวลผลข้อมูลของผู้ค้าที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคากับบริษัทฯ -...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
4 . วิศวกร-ควบคุม (จ.ระยอง)
- ควบคุม/ กำกับดูแลโปรแกรม Control Center และการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม (Control Center) - ตรวจสอบ/วิเคราะห์ แก้ไข รวมถึงปรับปรุงแ...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
5 . พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ค่าตอบแทนและสวัสดิการ)
- รวบรวมและตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าล่วงเวลาของพนักงาน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจอดรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น - ดูแลฐานข้อมูลพนักงานในระบบ HRIS ให้ถูกต้...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
6 . พนักงาน-ตรวจสอบ
ปฏิบัติงานกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน)หรือ UU ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเ...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
7 . วิศวกร-ไฟฟ้า (จ.ระยอง)
- งานศึกษา ออกแบบ ประมาณราคา และงานด้านระบบไฟฟ้า ในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัทฯ - งานออกแบบด้านระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาระบบสูบจ่ายน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน - สนันสนุนการออกแบบ และควบคุมโครง...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
8 . นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน ความต้องการขององค์กรในด้าน Capacity Planning, Control, Preventive และ Predictive - พัฒนาแบบจำลองในการบริห...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ