JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม)
- ประสานงานกับสถาบันฝึกอบรมและวิทยากร เพื่อการจัดทำหลักสูตรพัฒนาองค์กร - จัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลและประวัติการฝึกอบรมของบุคลากร - จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Dev...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62
2 . วิศวกร-ควบคุม (จ.ระยอง)
- ควบคุม/ กำกับดูแลโปรแกรม Control Center และการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม (Control Center) - ตรวจสอบ/วิเคราะห์ แก้ไข รวมถึงปรับปรุงแ...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62
3 . พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ค่าตอบแทนและสวัสดิการ)
- รวบรวมและตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าล่วงเวลาของพนักงาน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจอดรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น - ดูแลฐานข้อมูลพนักงานในระบบ HRIS ให้ถูกต้...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62
4 . พนักงาน-ตรวจสอบ
ปฏิบัติงานกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน)หรือ UU ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเ...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62
5 . ช่างเทคนิค (กลุ่มงานบริการ)
ปฏิบัติงานกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน)หรือ UU ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเ...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
6 . วิศวกร-คุณภาพ (จ.ระยอง)
- จัดทำแผนประจำปี และควบคุมการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ และระบบสูบจ่ายน้ำของบริษัทฯ - วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของคุณภาพน้ำในกระบวนการสูบจ่ายน้ำ -...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62
7 . วิศวกร-ไฟฟ้า (จ.ระยอง)
- งานศึกษา ออกแบบ ประมาณราคา และงานด้านระบบไฟฟ้า ในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัทฯ - งานออกแบบด้านระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาระบบสูบจ่ายน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน - สนันสนุนการออกแบบ และควบคุมโครง...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62
8 . วิศวกร-โยธา
- งานศึกษา ออกแบบ ประมาณราคา และงานด้านโยธา โครงสร้างอาคาร ในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัทฯ - งานออกแบบด้านโยธาแหล่งน้ำ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาระบบสูบจ่ายน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน - สนันสนุนการออกแบบ...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62
9 . นายช่างเทคนิค (กลุ่มงานผลิต)
ปฏิบัติงานกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเร็จในการบริห...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
นิคมหลักชัยเมืองยาง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
10 . พนักงาน-ควบคุมระบบ แผนกบริการจ่ายน้ำ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า (จ.ระยอง)
• ควบคุมการทำงานของระบบสูบจ่ายน้ำ ตามแผนเดินเครื่องสูบน้ำที่กำหนด • จัดทำรายงานประจำวันการปฏิบัติงานสูบจ่ายน้ำ • จัดทำสรุปปริมาณน้ำจำหน่ายรายสัปดาห์ ในระบบ Online Metering • ดูแล บำรุงรักษาเบื้องต้...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ