JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานกรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
1.) ดูแล รักษา ทรัพย์สินที่เป็นส่วนสำนักงาน อาคาร สถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ภายในทุกสำนักงาน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเรียบร้อย 2.) จัดหา จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานให้เพียงพอ 3.) ดูแลและจัด...

บริษัท ส่งเสริม ทรานเซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
2 . เลขานุการประธานบริษัท สำนักงานกรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1.) รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของผู้บริหาร อาทิ จัดการงานเอกสาร,การทำรายงาน, ติดต่อประสานงานนัดหมายต่างๆ, ร่างหนังสือและจดหมาย 2.) รับผิดชอบการเดินทางของผู้บริหาร อาทิ กา...

บริษัท ส่งเสริม ทรานเซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามบุคคลิกภาพและความสามารถ
21 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ