JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ (Quality Control Supervisor)
- วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ - อนุมัติผลการบ่งชี้วัตถุดิบดีและเสีย - ประสานกับผู้ผลิตเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ - วิเคราะห์หาสาเหตุ การเกิดของเสียระหว่างการจัดเก็บ - กำหนด ทบทวน...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
18 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด ( ประจำสำนักงาน กทม.)
1.ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนงานด้านการตลาด 2.ประสานงานกับผู้ผลิต วัสดุ อุปกรณ์ พรีเมียม เพื่อสนับสนุนงานด้านการตลาด 3.ประสานงานกับทางผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ 4.ประสานงานกับตัวแท...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
18 พ.ค. 62
3 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อ Packaging
1.วางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 2.สั่งซื้อสินค้าและติดตามการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด 3.ติดตามการเคลมสินค้าคืน 4.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน 5.จัดทำรายงานผลการประเม...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
18 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.นครราชสีมา)
1.รับ/จ่ายสินค้า และบันทึกในระบบงานคอมพิวเตอร์ 2.ตรวจรับสต็อกสินค้าสำเร็จรูปประจำวัน-ประจำเดือน 3.สรุปรายงานสต๊อกสินค้าคงเหลือประจำวัน 4.จัดเรียงสินค้าในคลังให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 5.หน้าที่อื่นๆต...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
18 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าส่วนสนับสนุนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( Supervisor )
- วางแผนและควบคุมการดำเนินงานในส่วนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์(บรรจุภัณฑ์)ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา - สรุปความคืบหน้า การดำเนินงานในส่วนงานสนับสนุนผลิตภัณฑ์(บรรจุภัณฑ์) - พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้สามารถ...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 62
6 . International Sales Supervisor
- Responsible for international sales. - Negotiate and communicate with AEC distribbutors. - Monitoring the sales taget for each country. - Travel aboaed for surveying and checking the markets both...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
18 พ.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน (ประจำจังหวัดนครปฐม)
1.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกตามแผนกผลิต 2.จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 3.จัดทำราคาสินค้าคงเหลือ 4.จัดทำรายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว 6 เดือนในระบบ 5.คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการ ...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 พ.ค. 62
8 . หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (น้ำผลไม้ ) 2.หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (วุ้นและหวานเย็น ) - พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ทดลองวัตถุดิบ Second Source , วัตถุดิบทดแทน , ลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ และปรับป...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
18 พ.ค. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงUHT/ช่างคุมเครื่องจักร
****ปฏิบัติงานประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐม****** - งานควบคุมเครื่องจักรผลิต - งานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม UHT - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย *มีที่พักให้

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
5 อัตรา
18 พ.ค. 62
10 . หัวหน้างานผลิต-Production Chief (ประจำนครปฐม)
•ประสานงานและวางแผนกลยุทธ์การผลิต วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดของเสีย •วางแผนการใช้เครื่องจักร ทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ และพลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด •กำหนดตารางการผลิต •ควบคุม ตรวจสอบกระบวนกา...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
7 อัตรา
18 พ.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ