เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรแม่พิมพ์ Mold Engineer
- วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการพิมพ์ขึ้นรูปร่วมกับทีมวิศวกรและทีมลูกค้า Participate about Mold Technical review and Analyze its problem with both Engineering team and clients -วิเคราะห็และทวนสอบคุณภา...

TAYIH KENMOS AUTO PARTS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้ Negotiable
16 พ.ย. 61
2 . ล่ามไทย-จีนTranslator Chinese-Thai, Thai-Chinese
1. ล่ามแปลการสนทนาTranslator for conversation 2. ล่ามแปลเอกสารTranslator for documents 3. งานอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการมอบหมาย Other assignments as required by manager

TAYIH KENMOS AUTO PARTS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้ Negotiable
16 พ.ย. 61
3 . Supervisor Planning & Material
1. ควบคุมปริมาณสต๊อกวัตถุดิบให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตและการสั่งซื้อของลูกค้า Control Raw Material according to customer forecast 2. ควบคุมระบบการจัดเก็บสินค้าและการขนส่งทั้งภายในบริเวณโรงงานและการส...

TAYIH KENMOS AUTO PARTS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้ Negotiable
16 พ.ย. 61
4 . วิศวกรฝ่ายผลิต Production Engineer (Supervisor)
1. วางแผนกระบวนการผลิตกับทีมวิศวะที่เกี่ยวข้อง Plan production process with Engineering team. 2. ควบคุมดูแลพนักงานฝ่ายผลิตและทีมงานให้ปฏิบัติตามระบบการทำงานและแผนการผลิต Supervise...

TAYIH KENMOS AUTO PARTS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้ Negotiable
16 พ.ย. 61
5 . ตัวแทนขายและการตลาดSales & Marketing (Air Filter)
1. ประสานงานระหว่างลูกค้าและแแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง Coordinate with customers and related departments. 2. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายและราคาเพื่อติดตามเป้า KPI ที่ตั้งไว้ Analyze an...

TAYIH KENMOS AUTO PARTS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้ Negotiable
16 พ.ย. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ